dimarts, 9 de juliol de 2019

SOL·LICITUD REFERENT LA ILLA DE SAURÍ

Hem presentat una sol·licitud per la  neteja de la llera del riu de la Illa Saurí degut a la acumulació de bosses, llaunes , males herbes, que donen un aspecte descuidat i brut a tota la zona.
dilluns, 8 de juliol de 2019

RESUM PLE 27 DE JUNY 2019
                              PLE: 1 legislatura 2019-2023

                     DIA: 27/6/19

                     HORA: 13:30


PRIMER.  Conèixer pel Ple la composició dels grups polítics i els seus portaveus.
Tot i que no ens llegim les actes, els hi hem dit les errades en els noms dels grups. Encara apareixia CIU, per exemple. No hi ha votació, només informació al plenari.
SEGON. Adonar de les resolucions d’alcaldia en matèria de nomenaments.
No hi ha votació, només informació al plenari.
TERCER. Adonar de les delegacions específiques als Regidors de la Corporació i a favor de la Junta de Govern Local.
No hi ha votació, només informació al plenari.
QUART. Establir la periodicitat de les sessions plenàries.12 vots a favor + 1 en contra (Tots i totes x Móra)
Votem en favor, perquè és el que marca la llei. De tota manera, a la documentació consta que es faran durant la primera quinzena dels mesos parells, però a la programació, totes les dates previstes estan a la segona. Per això, vam proposar el canvi en el redactat. S’accepta.
Referent al punt 3, amb la potestat de l’alcalde de fer les variacions dels plens per vacances, pensem que com en d’altres ocasions estaria bé, consensuar-ho amb temps amb els caps de grup.
CINQUÈ.Creació de les Comissions Informatives.S’aprova per unanimitat
Ens sembla correcte, perquè son a les 2 úniques comissions, on tindrem veu i vot, llevat del ple (Comissió Informativa i Comissió Especial de Comptes).
Tot i que hem vist que s’ha eliminat la comissió de seguiment del casc antic, entenem que és perquè no existeix la llei de barris. I així es confirma.
Encara que creiem que si es preveu alguna actuació important al casc antic, seria interessant que tots els grups del plenari, poguessin aportar propostes, fer-ne un seguiment, i estar-ne informats.
Per això, vam votar a favor d’aquestes comissions.
SISÈ. Creació de l’òrgan municipal “Consell de Govern Municipal”. 7 vots a favor + 4 en contra (PSC, CUP, Tots) + 2 abs (ERC)
Tot i que es potestat de l’equip de govern l’organització del consistori, no entenem quin és el motiu de què hagi el Consell de Govern Municipal i la Junta de Govern Local, quan en ambdues es tracten els mateixos temes.
I a nosaltres ens envien les actes de les JGL on consten tots els membres de l’equip de govern, i en canvi no rebem les actes del consell de govern municipal, que és pel qual perceben les retribucions.
Per tant vam votar en contra, ja que aquesta creació va en contra del que la pròpia llei marca, que son els principis d’eficàcia, economia organitzativa i participació ciutadana. Art. 49 del RD 2/003 de 28 d’abril. Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.
SETÈ. Delegació de competències plenàries a favor de la Junta de Govern Local7 vots a favor + 6 en contra (PSC + ERC + CUP + Tots)
Votem en contra la delegació, perquè els temes tractats en Junta de Govern Local, redueixen les competències del Plenari, on estem tots els grups electes, i queda reduït a només l’equip de govern. I per tant, el que signifiqui perdre competències no hi podem estar d’acord.
VUITÈ. Nomenar representants en els òrgans iadministracions.7 vots a favor + 6 en abstencions (PSC + ERC + CUP + Tots)
En referència en aquest punt, al·leguem que en l’anterior legislatura es va demanar el nomenament d’un membre del nostre grup, i no es va convocar cap consell escolar municipal, i per aquesta legislatura, veiem que continua existint, però en canvi aquest any no hi ha l’opció ni de participar, en cas que es convoqués.
Pensem que podria ser una eina important per a cohesionar les activitats, accions, festes, entre tots els centres educatius de la població, comptant també amb tots els grups polítics amb representació a l’Ajuntament.
Així com la de l’aigua, que tampoc no està en el llistat.
NOVÈ. Nomenar representants en la Societat Móra d’Ebre Bus, SLU 12 vots a favor + 1 abstenció (CUP)
Votem a favor, donat que en aquesta societat si que hi tenim participació
DESÈ. Règim de retribucions i dedicació dels membres de la Corporació. 7 vots a favor + 6 contra (PSC + ERC + CUP + Tots)
Quan a retribucions càrrecs electes, tot i que el que es dirà és que s’ha reduït la despesa en aquest capítol en un 8%, ha estat perquè s’ha reduït les retribucions als membres de l’oposició en un 70%. I l’equip de govern, se les han augmentat en més del 7% i les assistències a les Juntes de Govern Local en gairebé el 15%.
Hagués estat fantàstic que aquesta retallada hagués estat per a tots els membres de la corporació.
En resum, cadascun dels membres de l’equip de govern rebrà cada any, unes retribucions de 15.900 € (111.000 €) i l’oposició un màxim de 600 € (3.600 €). Si s’haguessin retallat el 70% la retribució anual seria de 77.900 €, i la diferència es podria destinar a d’altres mancances municipals.


2015-2019
2019-2023
Dedicació parcial
14.850
15.919
Assistència plens
300
100
Comissió informativa
100
0
Consell de Govern municipal
250
290

ONZÈ. Determinació dels llocs de treball de personal eventual. 7 vots a favor + 6 contra (PSC + ERC + CUP + Tots)
Ja hem dit en diverses ocasions que no creiem en aquests tipus de càrrecs de confiança, no és res en contra la persona que l’ocupa, que també ho hem manifestat. Però si que no estem d’acord amb el cost de més de 50.000 € anuals que equivaldrien a  la contractació de dues persones o bé a oficines, que sempre es queixen vostès de què van justos de personal, o bé a la neteja de carrers i/o espais públics.
Per tant, vam votar en contra d’aquesta contractació.
DOTZÈ. Per urgència la declaració institucional següent:
Es va aprovar per UNANIMITAT
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DEL PLENARI DE L’AJUNTAMENT DE MÓRA D’EBRE
Avui més que mai la Ribera d’Ebre crema.
Un focus de foc que semblava que podia ser extingit de forma immediat s’ha convertit en menys de 24 hores en un incendi que ja ha cremat més de 4.000 hectàrees del nostre territori i que té un sostre de vora 20.000 hectàrees.
Ara i avui no és el moment, ni el lloc, de parlar de responsables i de buscar culpables.
És el moment que l’Ajuntament de Móra d’Ebre, com a capital de la Ribera d’Ebre, doni tot el suport als ajuntaments de La Torre de l’Espanyol, Vinebre, la Palma d’Ebre, Flix, Maials, Llardecans i Bovera; així com agrair a tots els mitjans d’emergència destacats a la zona que lluiten per defensar la nostra terra de les flames Bombers de la Generalitat, Associacions de Defensa Forestal, Mossos d'Esquadra, Agents Rurals, Emergències de Catalunya, SEM, Creu Roja, Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, Unitat Militar d'Emergència, Policies Locals i Voluntaris.
També manifestem el suport inequívoc de tot el municipi de Móra d’Ebre als veïns i veïnes dels municipis afectats que són, en primera instància, els que han rebut les conseqüències més directes del foc, posant-nos a la seva disposició per qualsevol ajuda que puguem proporcionar.
Tenim el convenciment que tothom vol evitar situacions de risc per persones, propietats i territori i per això ens oferim per treballar conjuntament amb la resta d’administracions per evitar que es torni a produir.

Móra d’Ebre, 27 de juny de 2019


dissabte, 29 de juny de 2019

PROPOSTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER LA CATALOGACIÓ DE LES XEMENEIES

Hem presentat una proposta per a que el  propi Ajuntament promogui la  catalogació i l'inventari de les xemeneies industrials , per tal de mantenir els pocs emblemes identificatives de l’activitat industrial de temps passats, com per exemple: la xemeneia de la bòbila de Campos, o la ubicada al camí de les sènies, o d’altres que encara puguin conservar-se, així com d’altres elements històrics que puguin incloure’s al catàleg.


PREGUNTES ENTRADES A L'AJUNTAMENT EL 24 DE JUNY DE 2019

El Grup Municipal Socialista ha entrat les següents sol·licituds d'informació referent al cost de carnaval, cost de la festa de cap d'any, dietes de l'alcalde, informació de factures, i compra d'un immoble.dimarts, 6 de març de 2018

dilluns, 26 de febrer de 2018

RESUM DEL PLE DEL DIA 22 DE FEBRER


PSC Móra d’Ebre
Aquest és un petit resum dels diferents punts tractats en el Ple Ordinari del dia 22/2/18.


1.- Vam votar a favor del nou nomenclàtor de diferents carrers de la Vila.

2.- Es va aprovar el DUPROCIM, document que recull en un pla únic, els diferents plans d’actuació davant emergències.

3.-Mocions: 

De les presentades pel grup socialista:

1)     per unanimitat es va aprovar la reclamació de a la Generalitat del deute per les escoles bressol. Estem parlant de 350 – 450 €/alumne i any, des de 2012 al 2015.

2)     reclamació de pensions dignes, amb propostes per garantir una distribució més justa, un sistema de pensions més sostenible i actualitzada als increments dels costos de la vida.
      Es va aprovar amb els 2 vots a favor del grup del PSC. La resta es va abstenir. 
      Lamenten que la resta de grups no consideri aquest tema prioritari, ni que sigui  de competència municipal el reclamar millores per les pensions de molts dels nostres convilatants.

Quan a la resta de mocions,

3)      placa  al terrat del teatre en record dels fets de l’1 d’octubre, vam votar en contra. Tot i que trobem que son uns fets lamentables i que vam denunciar des del primer minut, aquest sentiment no representa a tota la població, recordar que a Móra aquell dia sols va participar un 45,37%.

4)     vam donar suport a les mocions presentades per ERC, sobre el dia 8 de març, la condonació de l’IVA cultural, i a la presentada per CCOO – UGT, sobre la vaga del dia 8 de març ( encara que no són de competència municipal )

5)     I ens vam abstenir, a la  presentades per la ACM  d’alliberament de presos (tampoc de competència municipal)