dijous, 12 de setembre de 2019

COMUNICAT DEL GRUP MUNICIPAL PSC 11 DE SETEMBRE 2019


PLE 8 D'AGOST 2019


Resum del Ple, celebrat el dia 8 d'agost de 2019

1.- Aprovació per urgència, de la dimissió de la Sra. Noèlia Guirao (JxMDE). La proposta es va aprovar per unanimitat.
Desconeixíem la voluntat de la regidora, i li desitgem molts encerts en la etapa que continuarà fora del mon de la política municipal.

2. Es va fer l'aprovació de l’acta de la sessió anterior per unanimitat.

3. Modificació puntual de les normes subsidiàries referent a la zona d'equipament esportius. Aquest punt es va aprovar per 7 vots a favor (JxMDE), 5 abstencions (ERC, PSC i Fem Poble -FP-) i 1 vot en contra (Tots i Totes per Móra d'Ebre, TTxMDE).
És la mateixa postura mantinguda durant tota la tramitació de l’expedient que comporta aquest expedient.

4. Es va ratificar per unanimitat el canvi de traçat camí de les Guixeres.
Donat que aquest canvi de traçat el van proposar els mateixos propietaris, a banda que segons els tècnics municipals, el camí respecta les característiques tècniques per als vehicles d’extinció d’incendis, ens vam posicionar a favor.

5. Modificació del règim de dedicació de l’alcalde. 7 vots a favor (JxMDE), en contra (PSC, ERC, TTxMDE i Fem Poble -FP-)
En aquest punt vam votar en contra donat que:
1.- l’anterior legislatura, el Sr. Piñol, percebia per assistències a plens i Juntes de Govern Local, 14.800 € a l’any, a banda de la retribució per dedicació exclusiva a la Diputació, i sumant-hi les liquidacions per dietes i desplaçaments realitzats.
2.- A partir del 2 de juliol, i tot i que legalment ho pugui fer, d’acord amb el barem regulat, s’ha adjudicat una retribució de 47.539,30 € anuals, més el cost de seguretat social, aproximadament el 33%, suposa un cost final de més de 62.000 € anuals. És a dir, un 222% superiors les percepcions d’un any a un altre.
El barem esmentat és per la franja de 5.001 a 10.000 habitants, i nosaltres diem que l’import que s’assigna l’alcalde és pel màxim d’habitants, i que hauria de ser en proporció al nombre de ciutadans, ara 5.642 habitants (INE), per tant, 26.945,79 €.
No s’ha de perdre de vista que:
* les retribucions de l’equip de govern en dedicació parcial, han augmentat en aquesta legislatura un 9,18% respecte l’anterior. De 14.800 € han passat a 15.919 €, més Seguretat Social. 3 regidors de JxMDE.
* les assistències que perceben per assistir a les JGL han augmentat el 5,95€, passant de 250 €/setmanals a 290 €/setmanals, 3 regidors de JxMDE.
* L’IPC acumulat dels darrers 4 anys, ha estat del 3,40 %. És a dir, en un sol mes han doblat aquest percentatge, ja que la legislatura va començar el passat mes de juny.
* als membres de l’oposició s’han reduït les indemnitzacions per assistències en un 75%, és a dir, de 300 € per assistència a ple, màxim 6, s’ha passat a 100 € amb màxim de 6, i de 100 € per Comissió Informativa s’ha passat a 0 €.
Tot i que l’alcalde al·lega que la seva remuneració és temporal, en el document presentat tant a la Comissió Informativa, com al Plenari, no hi consta aquesta temporalitat.

6. Es van aprovar les festes locals de 2020: el 17 de gener (Sant Antoni) i el 28 d'agost (Festa Major).
12 vots a favor (JxMDE, ERC, PSC i FP) i 1 en contra (TTxMDE), que proposava traslladar el dia de Sant Antoni a diumenge i establir la festa local a la segona Pasqua.

7. Es va aprovar per unanimitat l'adhesió al conveni de col·laboració amb el Departament d’Interior de la Generalitat per a establir el protocol de seguretat contra violències sexuals en entorns d’oci.
És el conegut com a punt lila, i evidentment, pensem que també Móra d’Ebre s’havia d’adherir, encara que ens hagués agradat que se’ns hagués fet partícips i poder-hi col·laborar des del primer moment. Vam demanar la informació envers la formació i les xerrades que s’estan fent, i dilluns vinent ens hi sumarem.

8. Es va aprovar el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Camp per a la regulació de la prestació del servei de tractament de residus de fracció orgànica i fracció vegetal.
7 vots a favor (JxMDE) i 6 abstencions (ERC, PSC, FP i TTxMDE).
Aquí se’ns va contestar a la qüestió plantejada a la Comissió Informativa, sobre en quina tarifa se’ns aplica en els residus orgànics, ja que depenent de la classificació el preu a abonar és superior o inferior. Val a dir, que de les 7 classificacions existents, se’ns aplica la 5à, significant que el cost és molt elevat, i l’equip de govern, hauria d’engegar alguna campanya de sensibilització i conscienciació.

9. Es va donar compte de la liquidació del pressupost de l'exercici 2018.No hi ha votació

10. Es va donar compte de l'informe de morositat corresponent al primer i segon trimestre de 2019.No hi ha votació

11. Es va donar compte e l'execució trimestral del primer i segon trimestres de 2019.No hi ha votació

12. Es va donar compte del seguiment del Pla d’ajustament del primer i segon trimestres de 2019.No hi ha votació

13. Es va aprovar per 11 vots a favor (JxMDE, PSC, FP i TTxMDE) i 2 abstencions (ERC), la nostra moció sobre la mosca negra. En ella demanàvem que mitjançant un conveni, acompanyat de recursos econòmics, durant 10 anys, es doti al COPATE dels recursos suficients per als tractaments contra la mosca negra, i que es puguin dur a terme en el moment escaient, i no com ara que es fan quan hi ha diners.
La nostra portaveu va exposar la conveniència d’aquesta dotació econòmica, donat els efectes negatius que comporta la mosca negra al territori, ja que genera problemes de salut, econòmics, etc.

Moció presentada pel grup de FP que proposava que els regidors de l'Ajuntament de Móra d'Ebre destinessin la seua retribució d'assistència al ple (100 euros) a la campanya Rebrotarem!, que recapta diners per als afectats de l'incendi del mes de juny a les comarques de la Ribera d'Ebre, el Segrià i les Garrigues. Tots els grups van expressar el seu posicionament sobre la qüestió. Finalment, es va aprovar per unanimitat la moció, però amb unes esmenes de JxMDE que "recomanen" als regidors de l'Ajuntament que facin aportacions a la campanya esmentada amb la quantitat que considerin oportuna.
Moció del grup FP sobre la millora de les campanyes de prevenció d'incendis forestals i es va aprovar per unanimitat.Aquí vam fer l’apunt de què la moció parlava sobretot de la zona afectada per l’incendi, però calia afegir-hi la Ribera Sud. Tot i això, sempre és important la prevenció.

Finalment, l'alcalde va llegir una moció en defensa dels drets civils i polítics, que es va aprovar per 11 vots a favor (JxMDE, ERC, FP i JJxMDE) i 2 abstencions (PSC).
En aquest punt l’abstenció va venir donada perquè considerem que la defensa dels drets civils i polítics ja estan garantits pel propi Estatut de Catalunya, i ja existeix la figura del Síndic de Greuges, que té assignades bona part d’aquestes funcions, i així s’havia manifestat a la Comissió Informativa prèvia al Ple.

14. Es va donar compte dels decrets emesos des de la darrera sessió plenària.No hi ha votació

15. La regidora Noèlia Guirao (JxMDE) va presentar la seua renúncia al càrrec.

17.- informacions de Presidència,
* l'alcalde va explicar que dimecres es va produir un esvoranc al carrer de la Barca, que es va arranjar en 24 hores.
* L'1 d'agost va dimitir el cap de la Policia Local a causa de la seua reintegració al cos de Mossos d'Esquadra. Aquest fet obligarà a reconvertir la Policia Local en cos de Vigilants Municipals.

18. Precs i preguntes,
* vam preguntar per:
1.- projecte de col·laboració que l'Ajuntament de Móra d'Ebre té subscrit amb el municipi francès de Bonson, ja que s’havia de fer la presentació del projecte al mes de març i estem a l’agost, i encara res. La resposta va ser, que a partir de setembre es tornarà a reempendre la qüestió.

2.- heliport de Móra d'Ebre, donat que al ple del mes de febrer, es va aprovar una moció on s’instava a adaptar a normativa l’heliport de Móra d’Ebre. A banda, que ha entrat en funcionament l’helicòpter nocturn del territori, i aquí no podria actuar. La resposta que vam rebre, va ser de  que manté converses amb el Departament de Salut de la Generalitat per a solucionar la qüestió de l'helicòpter, però que Salut no acaba de resoldre la qüestió, malgrat que té els permisos i el finançament garantit per part d'altres departaments de la Generalitat.