divendres, 1 de juliol de 2016

RESUM PLE 9 JUNY 2016

L'Ajuntament de Móra d'Ebre va celebrar una sessió plenària ordinària el dia 9 de juny de 2016 on es van adoptar els acords següents:

Abans de començar la sessió es va acordar per unanimitat la incorporació d'un put urgent per debatre sobre la destinació els fons de reserva de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre.

Val a dir que PSC i ERC havien entrat una moció conjunta donant suport a la secció sindical de la UGT de l’Hospital on es demanava un pla d’inversions per aquest centre. A aquesta moció no se li va voler donar la urgència que requeria, i com que s’havia presentat un cop notificada la data de la Comissió Informativa, no va entrar al Ple.

De tota manera, quan es va proposar aquest punt no vam dubtar gens a donar-hi suport.

1r. El plenari va aprovar l'acta anterior per unanimitat.

2n. Es va donar compte al ple de les resolucions d'alcaldia dictades d'ençà de la darrera sessió.

En aquest punt, ERC va demanar explicacions sobre la contractació d'un tècnic en comptes d'un bibliotecari per cobrir una baixa de la directora de la Biblioteca Comarcal. També va demanar informació de com es produirà la contractació d'una persona per substituir la plaça vacant per jubilació d'un funcionari mitjançant contracte de relleu. Finalment, va demanar aclariments sobre l'atorgament d'un complement addicional a un funcionari per especial dedicació fora de l'horari laboral. 

L'alcalde, Joan Piñol (CiU), va fer les explicacions pertinents sobre aquests assumptes.

Sobre el tema de les contractacions, ja fa mesos que el grup del PSC, va entrar una sol·licitud a l’Ajuntament perquè es fessin canvis al sistema de borsa,concretament el 11 de desembre de 2015. Pensem que és important que el personal que estigui inclòs, sàpiga en quina posició està, les diferents categories, quants punts té,… i d’altres. No n’hem rebut resposta.
Creiem que falta transparència ja que no  podem comprovar que la selecció és faci de manera justa, al més qualificat, i sense altres condicionaments.

Un altre decret feia referència al relleu per jubilació d’un vigilant municipal. El contracte és de 4 anys, ocupat  per la persona que fins ara era el càrrec de confiança de l’Ajuntament, amb un sou de 27.375,74 €/any.
Quan a la jubilació parcial, tant aviat vam veureu en una acta de la JGL vam preguntar per escrit, el 14 d’abril de 2016, com es faria la contractació. La resposta va ser que per urgència. Val a dir, que  contractarien a qui volguessin.

També, es va parlar del decret que amplia, en 1.550€ mensuals, la remuneració del dinamitzador de barris que està contractat pel SOC durant  6 mesos. Aquest complement addicional ve justificat per la necessitat d’actualitzar la web… fora del seu horari laboral.
Creiem que amb aquest complement es podia contractar algú del poble per fer aquest feina, ja que el dinamitzador haurà de fer 2 jornades laborals  al dia per justificar aquest complement.

3r. Es va donar compte al plenari de l’aprovació del decret del Pla de tresoreria i del Pla de disposició de fons, així com de l’informe de morositat , del Pla d’Ajustament, execució de pressupost del primer trimestre. 

En el punt d’execució del pressupost, vam preguntar per l’import la subvenció que va rebre l'Ajuntament del Departament de Cultura per arranjar l'esplanada del castell. L'import és de 12.000 euros d'un pressupost de 23.000, aproximadament.

4t. Es va aprovar l'expedient 5/2016 de modificació del pressupost. 

Nosaltres vam votar en contra, doncs aquesta modificació inclou una ampliació de la despesa en la compra de la Illa de Saurí, i ja és de tothom sabut que no n’estem d’acord amb la valoració  que es va fer per la compra d l’Illa Saurí.

5è. Es va aprovar la modificació de les bases per a l'atorgament de subvencions per a la rehabilitació de façanes i cobertes en l'àmbit del nucli antic. 

Nosaltres vam votar a favor, doncs s’amplia la zona amb dret a ajust, ja que inclou tots els  carrers que figuren a les Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic com a clau 1.

6è. Es van aprovar les bases per a l'atorgament de beques d'estudi per a l'adquisició de llibres de text corresponents al curs 2016-2017. Són les bases de cada any, que atorguen uns ajuts lineals a totes les famílies amb fills que cursen ensenyaments obligatoris

Com ja es coneguda, la nostra opinió és que els ajuts han d’anar sols a qui realment els necessiti, segons la seva renda, tant aquest com qualsevol altre ajut amb diners públics. L’objectiu dels ajuts públics es lluitar contra la desigualtat social i aquests ajuts universals el que fan és mantenir aquesta desigualtat.
Per tant, vam votar en contra per la  distribució que es fa d’aquests ajuts, a tothom que ho demani, no per estar en contra de que l’administració pública doni ajuts per adquisició de llibres escolars a les famílies amb necessitat.
L’explicació donada pel regidor d’Hisenda, continua sense satisfer-nos, perquè per molt que justifiquin que ara es disposa de més diners en aquesta partida, de 1.800 € s’ha passat a 14.000 €, ve condicionat perquè l’ajuda és universal. I un altre factor important, i que no es té en compte, és que en l’anterior sistema de beques, no s’estava immers en aquesta crisi tant profunda, com la que s’està patint des de l’any 2008. 

7è. Es va aprovar la modificació de l'acord plenari de l'establiment del règim de retribucions als membres del ple de la corporació. 

L'alcalde, va explicar que es proposava limitar el nombre de sessions que a cobrar pels regidors, establint un màxim de 6 plenaris a l'any i de 52 a l'any del Consell de Govern Municipal. 

En aquest punt ens vam abstenir, doncs estem d’acord en què s’ha de contenir la despesa i que els càrrecs públics n’han de donar exemple. Però no n’estem d’acord de la forma en què s’ha fet.

8è. Es va aprovar el projecte de dinamització turística de recursos naturals i del sector de serveis de Móra d'Ebre, i la sol·licitud d'una subvenció a Enresa. Es vol donar continuïtat a l'obra del passeig de l'Ebre i fer unes obres d'urbanització fins a la zona de la plaça de braus. D'aconseguir la subvenció d'Enresa, el finançament es combinaria amb aportacions provinents de la Llei de barris.

En aquest punt,  vam demanar alguns aclariments sobre els materials a utilitzar durant les obres, i ens vam abstenir.

9è. Es va aprovar l'expedient de trasllat del mercat de venda no sedentària de la població del passeig del Pont a l'illa de Saurí.

Segons l’equip de govern, el trasllat permetrà posar a licitació l'adjudicació del servei de mercat, la qual cosa facilitarà a l'Ajuntament l'obtenció d'uns ingressos per escometre l'obra de millora del passeig del Pont. 

Nosaltres ens vam abstenir per diferents motius, un que no volem que se’ns digui que posem pals a les rodes, i que no deixem avançar el poble. Però n’hi ha d’altres que ens fan ser més crítics i realistes, doncs pensem que el fet que el mercat sigui gestionat per una empresa privada es pugui fer efectiu. Doncs per assumir el cost de rehabilitació del passeig del pont, l’equip de govern compta que se’n faci càrrec l’empresa, bé amb la concessió pels anys que creguin o bé amb el cànon anticipat. Estem parlant d’un projecte de 259.000 €.
En aquest projecte no es preveuen punts importants de millora, com poden ser, la rehabilitació de la vorera del costat dels edificis del passeig, la recollida d’aigües pluvials, el canvi de clavegueres,… si aquestes modificacions es tingueren en compte, el projecte encara tindria un import més elevat.

10è. Es va aprovar la proposta d'alcaldia vers l'acord plenari de nomenament d'alcalde honorari i perpetu del general Francisco Franco.

Entenem que tots els valors democràtics i dels drets humans,  van en contra de tenir el cap d’una dictadura amb aquesta distinció, en aquest i qualsevol altre municipi. Per tant el nostre vot a favor per la suspensió de l’acord plenari del 1962 que atribueix a Francisco Franco la condició d’alcalde honorari i perpetu d’aquesta població.

11è. Es va aprovar la proposta d'alcaldia en relació als fons de reserva de l'empresa Gecohsa, que gestiona l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre.

La moció va manifestar el rebuig unànime del plenari que els fons de reserva de Gecohsa contribueixin a eixugar el deute de l'Hospital de Sant Joan de Reus, del mateix grup empresarial, Sagessa. La proposta aprovada rebutjava que aquests fons de reserva no s'invertissin en cap altra finalitat que no fos la millora de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre.
També es va instar l'Ajuntament de Reus i el Consell d'Administració de Gecohsa a adoptar els acords pertinents que facin possible la destinació dels fons de reserva de Gecohsa a millorar l'Hospital Comarcal morenc.
En tercer lloc es va demanar al Consell d'Administració de Sagessa que en la pròxima sessió aprovi la redacció d'un pla de millores per a l'hospital morenc, a executar en els pròxims 24 mesos.

12è. Es va presentar a aprovació una moció d'ERC per a la instal·lació de rètols de l'Associació de Municipis per la Independència a les entrades al nucli urbà de Móra d'Ebre, fent constar la pertinença del consistori a aquesta associació.

Creiem que els cartells no representen a tota la ciutadania i posar-los representa no respectar la diversitat de opinions o sentiments que existeix sobre el tema de la independència entre la població, També, suposa un cost per l’ajuntament d’uns 800€. Vam votar  en contra d’aquesta moció.

13é Es va debatre una segona moció presentada per Convergència Democràtica de Catalunya per rebutjar els atacs del govern espanyol contra la Llei de mesures urgents per a afrontar la pobresa en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica promovent recursos contra normatives que protegeixen les persones més vulnerables.

També, forma part de les nostres prioritats la lluita contra l’exclusió residencial i la pobresa energètica, i la formulació i aplicació de lleis que promoguin els drets socials.  Creiem que són necessàries i urgents aquestes mesures per millorar les condicions de vida de la ciutadania, especialment de  les persones més vulnerables .Recordem que el PSC també va participar i donar suport  a la manifestació del passat dia 29 de maig convocada per aquest motiu. Per això, vam votar a favor de la moció.

14è Informacions d'alcaldia:

L'alcalde va informar que mesos enrere va tindre lloc una polèmica sobre la possible desaparició del metge d'urgències a l'Hospital Comarcal. En aquest sentit, va informar que es van efectuar gestions per garantir aquest servei, però que en l'actualitzat s'havien tornat a sentir  rumors al respecte. Es va informar que la Policia Local verificava cada dia de l'existència del servei. També, es va explicar que el director dels Serveis Territorials de Salut li ha garantit per escrit que l'assumpte està plenament resolt ja que el Servei d'Emergències Mèdiques ha subcontractat a Sagessa el metge  que atén les urgències a l'hospital. 

15è. Precs i preguntes: 

El nostre grup, es va interessar per les festa de la Móra Morisca i de les novetats. La única resposta va ser les  dates, i que no diria res més, que “les novetats se les guardava”.

Pensem que és una resposta inadequada per part de la persona que n’ocupa la regidoria i que com a grup municipal teníem dret a una resposta més concreta. Ens fa  pensar que es contracta la realització de la Festa, sense saber-ne com es desenvoluparà, fins que no és el dia, o que es prioritza informar abans als mitjans d’informació que als membres del consistori, 

També vam preguntar si està previst que el Consell Comarcal faci aquest estiu alguna acció en el marc de la navegabilitat de l'Ebre. La resposta va ser que ho preguntéssim al nostre representant al Consell Comarcal.

No disposa de la informació l’equip de govern, quan algun membre de l’ajuntament també n’és del Consell, i amb càrrec de govern?diumenge, 8 de maig de 2016

RESUM DEL PLE DEL 28 D'ABRIL


1.- Aprovació acta anterior.

Es va fer constar que l’acta definitiva no havia arribat dins el termini. Va arribar 6 hores abans del Ple

2.- Es demana que per urgència es doni compte al ple del decret d’alcaldia per  la liquidació del pressupost 2015.

S’aprova per unanimitat. L’equip de govern informa que passarà per la Comissió Especial de Comptes (que ho ha de votar) i en sessió plenària es ratificarà.
S’ha reduït la ràtio d’endeutament (bàsicament per la baixada dels tipus d’interès), i el pagament a proveïdors sobrepassa en dos dies el màxim que disposa la llei (60 dies).

3.- Es dóna compte al ple de les resolucions d’alcaldia d’ençà la darrera sessió, així com del pla pressupostari a mig termini (2017-2019)

4.- Modificació pressupostària 3/2016, és per a la instal·lació de l’ascensor a la Llar de Jubilats.

5.- Expedient projecte CENTRE OBERT. S’aprova per unanimitat.
L’únic dubte que ens generà és que funcionarà de dilluns a dijous.

6.- Ratificació decret alcaldia de designació de representants a la comissió municipal de delimitació.

És per a la delimitació del terme Móra – Ascó.  S’aprova per unanimitat

7.- Nomenament del jutge de pau i suplent.

S’aprova per 11 vots a favor i 2 abstencions (PSC). Motivat bàsicament en què no s’ha tingut accés a la informació per a comprovar que els candidats no tenen cap incompatibilitat de les que marca la llei.

8.- MOCIONS

1)      Es presenta conjuntament per PSC, CDC i ERC, una moció de rebuig a l’acord Unió Europea  i Turquia per la crisis dels refugiats.  La única abstenció va ser  la del PP.

2)       El PSC va presentar  la moció demanant  què el 50% de la recaptació del nou impost nuclear reverteixi a les Terres de l’Ebre (en lloc del 10% que preveu la llei), doncs hi ha instal·lats 3 reactors nuclears. En aquests diners es podria fer un pla de  reactivació industrial de la zona, millores de comunicacions,...

ERC, ho titlla d’oportunista, CDC, subscriu el que diu ERC, a banda de dir que no consta a les actes del Parlament que es presentessin aquestes esmenes en el moment de tramitar la llei al 2014. El PP es suma als 2 partits anteriors.
Sobre aquest punt, i en contra de les opinions de la resta de grups municipals,  hem preparat un comunicat que trobareu penjat al nostre blog.

La votació és de 2 vots a favor (PSC) i 11 en contra.   

3)      Moció d’ERC  que demana eliminar la simbologia franquista del municipi.

Es va votar a favor per part dels grups ERC i PSC. CDC i PP van  votar en contra.
L’argument de CDC va ser que ho entenen, que estarien d’acord de crear-ne una comissió per  tenir-ho inventariat, però no  volen  treure plaques, doncs formen part de la història.

4)      Moció d’ERC pel desplegament de la Llei de  LTBFòbia que es vota per unanimitat.

Es buscarà un lloc per onejar la bandera el dia 17 de maig i 28 de juny, i donar suport als actes que s’organitzin.

5)      Moció conjunta per la reforma horària. Per adaptar-nos a l’horari europeu. S’aprova per unanimitat

6)      Moció de CDC, en defensa de les Diputacions. S’aprova amb els vots a favor de PP i CDC

7)      ERC i CDC, presenten la moció per l’aplicació del 10% de l’impost sobre la producció d’energia nuclear. S’aprova per 10 vots a favor (CDC i ERC), i 3 abstencions (PP i PSC).

Més val el 10% que res, encara que la diferència siguin uns quants milions, tot i que considerem aquesta quantitat insuficient i injusta pel nostre territori.

8)      Declaració institucional de suport pel tancament d’Ercros al poble de Flix.

INFORMACIONS D’ALCALDIA

. En 20 dies estaran acabades les obres de les pistes de petanca, que s’ubiquen al Pg. Miracle Descarrega. El parc saludable, s’ubicarà a la banda del darrera de l’ institut.
. S’estan fent les obres properes al mercat (aparcament i accés peatonal)
. S’ha demanat un estudi per rehabilitar i cobrir la plaça de Toros per a esdeveniments culturals i festius
. Se’ns demana que valoréssim la possibilitat de presentar un contenciós administratiu per la negativa de la subvenció d’Enresa que no va comptar amb l’aprovació plenària.  També, s’informa que  el mateix projecte es presentarà al FEDER.

COMUNICAT DEL GRUP PSC-CP DE L’AJUNTAMENT DE MÓRA D’EBRE REFERENT A LA MOCIÓ DE LA DESTINACIÓ DE L’IMPOST NUCLEAR

Voldríem respondre als diferents comentaris fets durant el Ple de dijous 21 d’abril, sobretot a la reiterada acusació d’oportunistes per part de tots els altres grups municipals (ERC, CDC, PP).

En primer lloc, i segons la definició de la Real Acadèmia de la Llengua Catalana, oportunisme significa:
“Actuació consistent a adequar una conducta segons les circumstàncies del moment que siguin més afavoridores i, per tant, allunyant-se dels principis morals o d'un pla programat.”

Si ho pensem bé, totes les mocions, o la majoria,  tenen alguna cosa d’oportunistes, ja que es presenten al moment en el que el tema a tractar està d’actualitat i preveu fer algun tipus de modificació o declaració a les qüestions que es creuen importants en el moment de presentar-les.
Fins aquí, podríem estar d’acord que va ser oportunista, si més no, com la resta de mocions presentades.

Però en cap moment  la nostra moció s’allunyà d’un pla programat, ja que el que van demanar està recollit a les al·legacions presentades pels socialistes durant la tramitació de la llei l’any 2014 i durant el parlament del portaveu socialista, Jordi Terrades, abans de la votació de la llei pels membres del Parlament de Catalunya el dia 1 d’octubre de 2014.
Es pot comprovar consultant  l’acta del Ple  núm. 41.1, pàgines 38, 39 i 40 de la XI Legislatura del Parlament de Catalunya.

El nostre posicionament és el mateix ara que fa 2 anys  i en la mateixa línia d’acord en el fonament de la llei, que és la millora ambiental a través de la fiscalitat, però en part en desacord  en la distribució i utilització del recaptat per l’impost.

Els socialistes pensem que aquest tipus d’impost ha de ser finalista,  no sols castigador i recaptador  (qui contamina paga), i els nous ingressos obtinguts han de servir per modificar les conductes contaminants i aplicar millores al nostre territori i a la nostra economia. Ha de servir per millorar la qualitat ambiental i els processos industrials.

En aquest sentit vam presentar varies esmenes a la llei durant la seva tramitació: que el tipus de gravamen fos més elevat, que una part es destines a un fons per a l’impuls de l’eficiència energètica i que un mínim del 50% es dediques a un pla de dinamització econòmica en les comarques on eradiquen les centrals nuclears per minimitzar l’impacte del seu tancament en la economia local (pàg. 39 i 40 de l’acta núm. 41.1 , de l’1 d’octubre de 2014, dels Plens del Parlament de Catalunya)
 Cap de l’esmenes va ser pressa en consideració i per això el vot del grup socialista va ser l’abstenció.

Tornant a la nostra moció, pensem que queda clar que en cap moment vam modificat el nostre posicionament i que continuàvem reclamant, des del moment de la tramitació de la llei al 2014, el que creiem ha de ser la finalitat d’aquests impostos mediambientals.

El 10% que es va decidir de destinar al territori era,  per a nosaltres,  a totes llums insuficient per poder desenvolupar un Pla  prou resolutiu a la situació en la que ens trobarem al tancament de les centrals nuclears i, en concret a la Ribera d’Ebre, també amb la d’altres activitats industrials com és el tancament d’Ercross o l’ERE de Totalstone de Móra la Nova.

Per tant, les declaracions de l’alcalde de Móra d’Ebre de que  “en cap moment van posar damunt la taula aquestes reivindicacions quan es va tramitar la llei” , no són veritat (com es pot comprovar consultant l’acta del Parlament)

Per últim, i davant la notícia de que el Tribunal Constitucional ha declarat inconstitucional aquesta Llei, l’article referent a l’impost sobre les nuclears i nuls alguns altres articles d’aquesta llei (en concret, 1.1 c i del 21 al 30, Llei 12/2014 del Parlament de Catalunya), lamentem que estem  perden una gran oportunitat per poder tirar endavant un pla d’industrialització  que ens permetria  reactivar la generació d’activitat econòmica i la creació de nous llocs de treball .


dimecres, 23 de març de 2016

Més transparència a la borsa de treball municipal

Arrel de la lectura de les actes de les Juntes de Govern Local, ens vam adonar que s'han fet diverses contractacions de personal de substitucions per diversos motius, vacances, per exposicions, visites al castell,... tenint sempre un caràcter d'urgència i sense que s'hagin ofertat aquests contractes a la web municipal o publicitat per altres vies, donant la oportunitat a què qualsevol persona es pugui presentar a l'oferta de treball.

Nosaltres entenem que hi ha contractacions que si que son urgents, però d'altres son previsibles o bé s'han demanat amb prou antelació com per poder cobrir l'esmentada absència (vacances, permisos,...).

Una eina que l'Ajuntament té a disposició dels ciutadans és la borsa de treball que està a la web municipal, però les ofertes que es publiquen son totes d'empreses privades (qualsevol convilatà ho pot comprovar registrant-se).

I per això, vam entrar una sol·licitud el passat 11 de desembre de 2015, referent a aquest tema, on exposàvem unes propostes per a una major transparència per a futures contractacions. Com ara, barems de puntuació, perquè els inscrits sabessin el lloc que ocupen i que es fes pública la relació de les persones incloses dins a la borsa ordenades per categories laborals (perquè els inscrits poguessin saber en quina posició estan situats). 

També vam demanar que intentessin fer les mínimes contractacions amb caràcter d'urgència, tot i que sent legals, donen sensació de contractació a dit.

No ho hem fet públic abans, esperant resposta i que es tinguessin en compte les nostres aportacions. Cosa que a data d'avui no tenim cap contesta.

Avui a les 13:00 s'ha fet un minut de silenci, a la porta de l'Ajuntament, per a rebutjar l'atemptat de Brusel·les.

dilluns, 7 de març de 2016

PLE DEL DIA 29 DE FEBRER

Us fem un resum dels principals acords presos durant el Ple  de dilluns dia 29 de febrer.

En primer lloc es va demanar incloure un nou punt  a  l'ordre del dia amb caràcter d'urgència referent al conveni sobre les connexions d'informació policial entre el Departament d'Interior de la Generalitat i l'Ajuntament perquè la Policia Local tingui accés a la base de dades dels Mossos d'Esquadra, la qual cosa es va aprovar.

Al punt número 1 es va aprovar l'acta de la sessió anterior per unanimitat.

Al punt 2 es va donar compte de les resolucions i decrets d'Alcaldia aprovats des de la darrera sessió plenària.

Als punts 3, 4 i 5  es va donar compte de l'informe de seguiment del Pla d'ajustament ,de morositat de execució del pressupost , corresponents al 4t. trimestre de l'any 2015.

Cal esmentar que el període de mitjana dels pagaments en aquest trimestre va ser de 61,99 dies a causa de l’efecte que en la tresoreria municipal van suposar la realització i el pagament de les obres d'urbanització del passeig de l'Ebre.  El deute viu actual és de 5,7 milions d’euros.

Al punt número 6 es va aprovar l'expedient 2/2016 de modificació de crèdit per suplement, degut a la instal·lació de climatització a la segona planta de la Biblioteca Comarcal, que va incrementar en 4.690 euros la partida inicialment prevista de 12.700 euros. Es va aprovar amb 11 vots a favor (CiU, ERC i PP) i 2 abstencions (PSC).

Al punt número 7 es va aprovar per unanimitat el padró municipal d'habitants a data 1 de gener de 2016, amb un resultat de 5.653 habitants .

Al punt número 8 es va aprovar la modificació de l'ordenança fiscal número 8 sobre la taxa de cementeri municipal.

En concret, es  va incloure la concessió de dret funerari per columbari, a un preu de 350€  i la taxa pel manteniment va quedà fitxada en 6,20 euros anuals. Unanimitat.

Al punt número 9.es va aprovar la modificació de l'ordenança fiscal número 13 d'obertura de sondatges o rases en terrenys d'ús públic. L'objectiu d'aquesta modificació rau en la necessitat d'exigir a les companyies de serveis i als particulars que fan obres a la via pública que impliquen l'obertura de rases que restitueixin en perfectes condicions les infraestructures afectades. Unanimitat.

Al punt número 10 es van  aprovar les bases d'ajuts a famílies monoparentals.

L’objectiu és reconèixer i equiparà les famílies monoparentals a les famílies nombroses. Per això, s’ha creat una comissió amb tots els partits en la qual es van debatre i acordar les bases. La convocatòria queda condicionada a l'habilitació de la partida pressupostària corresponent perquè dins de 2016 es puguin concedir les ajudes. Unanimitat.

Al punt 11 es va aprovar el conveni sobre les connexions d'informació policial entre el Departament d'Interior de la Generalitat i l'Ajuntament de Móra d'Ebre perquè la Policia Local tingui accés a la base de dades dels Mossos d'Esquadra, amb informació sobre matèries de trànsit i de delictes., que  s’havia inclòs per urgència. Unanimitat.

Al punt número 12. es van debatre i aprovar quatre mocions:

a) Moció conjunta de CiU, ERC i PSC de suport a les mobilitzacions en contra del Pla hidrològic de la conca de l'Ebre. Es va aprovar per 12 vots a favor (CiU, ERC i PSC) i 1 en contra (PP).

b)  Moció subscrita per CiU i ERC de suport al banc d'ADN per a la identificació dels desapareguts durant la Guerra Civil. Es va aprovar per 12 a favor (CiU, ERC i PSC) i una abstenció (PP).

c) Moció conjunta de CiU i ERC de rebuig a la suspensió per part del Tribunal Constitucional de la Conselleria d'Afers Exteriors de la Generalitat. Es va aprovar per 10 vots a favor (CiU i ERC) i 3 abstencions (PSC i PP).

d) Moció presentada pel grup del PSC sobre els acords de la conferència del canvi climàtic de París de 2015. Es va aprovar per 12 a favor (CiU, ERC i PSC) i 1 abstenció (PP).
Al punt número 13 l’alcalde va informar del següent:

-        inici de les obres de les piscines d’estiu,
-        de les gestions que s'efectuen des de l'AMAC, la Mesa d'Alcaldes de l'Energia (MADE), el Consell Comarcal i diversos ajuntaments per demanar que el territori intervingui en la comissió que ha de regular l'aplicació de l'anomenat "impost nuclear". S'estima que un 10% d'aquest impost ha de destinar-se als municipis de les àrees nuclears d'Ascó i Vandellós. Aquest 10% es vol repartir a raó d'un 66% a l'àrea d'Ascó i d'un 33% a l'àrea de Vandellòs.
-         va anunciar que va demanar una entrevista amb el Ministeri de Cultura per tractar sobre l'expedient de l'1,5% cultural.
-        va explicar que estan enllestides les bases per a l'adjudicació del mercadet setmanal dels divendres. Hi ha dos empreses interessades, de les que una és local
-        quant a la licitació del bar restaurant del Poliesportiu Municipal,  va indicar que hores d'ara hi ha una oferta presentada i la previsió d'una segona oferta que s'espera que es presenti pròximament. També hi ha una tercera empresa que ha demanat informació sobre la concessió.


Seguidament va concloure el ple al no haver-hi cap prec ni  pregunta.

dissabte, 23 de gener de 2016

COMUNICAT PSC MÓRA D'EBRE


Dons sí, sembla ser que al final  ...sant Antoni mos ha guardat!

Torna el metge a la SVA de Móra d’Ebre

El PSC de Móra d’Ebre celebra que s’hagi recuperat la figura del metge a la ambulància medicalitzada (SVA)  durant la nit i que continuarem tenint aquest servei tant important per la nostra comarca,

Valorem positivament que les institucions sanitàries del nostre territori hagin fet marxa enrere amb la supressió d’aquest facultatiu i al final s’hagin prioritzat les necessitats de la gent, i més tenint en compte les característiques del nostre territori amb les dificultats de connexió dels pobles més apartats amb els serveis sanitaris,

Tot i així, encara lamentem els dies que hem estat sense aquest servei i que s’hagi tingut que recorre a denunciar-ho, per a fer que es tornes a restituir el que se’ns va assegurar que mai mancaria.