dilluns, 30 de desembre de 2019

PLE 18 DESEMBRE 2019


6è PLE 18 DESEMBRE 2019

1.     Acta anterior
Ha quedat pendent l’aprovació de l’acta del Ple anterior.

2.     Acceptació de la subvenció d’ENRESA..
S’ha aprovat per 8 vots a favor (JxM i TxM)), 4 abstencions (PSC, ERC ) i un encontra (FP)

En aquest punt ens hem abstingut perquè tot i ser projectes interessants per al turisme, cultura, .... continuem sense sentir-nos partícips dels mateixos. I la nostra intenció no és posar pals a les rodes en tot allò que pugui ser bo pel poble.

3.     Modificació de les retribucions/indemnitzacions membres de la corporació.
S’ha aprovat per 7 vots a favor i 6 encontra de la resta de l’oposició

Bé, han fet un primer pas del que vam demanar en l’anterior ple, però ens ha sorprès. L’alcalde s’ha rebaixat el 60%, és cert, si, però continua sent sobre el topall màxim que permet la llei per a municipis de 5001 a 10000.
Tornem a fer els comptes, Móra té 5.642 segons l’INE al 2018, si fem una simple regla de 3, sortiria un sou de 26.945,79€, si d’aquí es redueix el 60% seria un import de 16.167,47 €.
L’alcalde es continua manteniment 28.655,58 €, que continua sent superior pel nombre d’habitants, i per tant, per nosaltres, no ha hagut retallada per la seva part.
I de la reducció de la resta de membres de l’equip de govern, que hem de dir, un 10% quantes feines ens poden dir que amb 1/3 de jornada cobrin 14.327,10 €? Quan hi ha moltíssima gent que això ho cobra fent 40 hores a la setmana.

4.     Baixa de Consorcis i Associacions diverses, com el Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre (COMEBE), l'Associació de Municipis Nuclears (AMAC) o la Mesa d'Alcaldes per a l'Energia (MADE)
Es va aprovar per  9 vots a favor (Junts per Móra d'Ebre, Tots i Totes per Móra d'Ebre i Fem Poble) i 4 abstencions (PSC i ERC).

Ens vam abstenir perquè es mantenen quotes d’altres associacions i d’alguna que van donar-se de baixa, l’haguéssim continuat mantenint.

5.     Aprovació del pressupost general de la corporació, la plantilla orgànica i les bases d'execució del pressupost per a l'exercici 2020.
L'acord s'ha adoptat  per 7 vots a favor (Junts per Móra d'Ebre) i 6 en contra (PSC, ERC, Tots i Totes per Móra d'Ebre i Fem Poble).

El pressupost de l’Ajuntament és de 6.569.473,45€
- Les Despeses Ordinàries son: 5.331.389,32
- Les Despeses de Capital: 1.238.084,13
I el Consolidat (afegint Escola de Música i Mora d’Ebre Bus): 6.889.516,16€
                                                                                            
Quan a les despeses vam preguntar perquè es tancava el Kasal Jove, ja que suposava perdre un servei pels joves del municipi. Ens van respondre que el Kasal s’està re definint. Esperem que no es perdi definitivament.
Vam recordar el cost del càrrec de confiança amb Seguretat Social: 45.486€, i que caldria amortitzar-lo ja que creiem  que és innecessari, i més amb les retallades que s’estan fent i la major dedicació de l’alcalde a l’ajuntament.
També vam posar de manifest l’alt cost d’alguns lloguers,  28.700€, i que pensem que caldria fer un estudi per si es poden reorganitzar els locals, usos,  i el cost amb advocats que puja a 19.000€ que seria millor replantejar i buscar altres solucions al litigis que hi ha pendents (pàdel, enllumenat públic...), així com el cost elevat en premsa, publicitat i protocol que pensem dona marge per retallar.
Referent festes Majors, i sense saber el cost real de les últimes (tot i que ho hem demanat no ens han donat els cost total), s’ha pressupostat el de cada any 90.000€ (i sabem que al final gastem el doble) i seguim sense saber en que reduiran els 30.000€ que van dir que retallarien.
Vam manifestar la nostra preocupació per la situació de dues activitats transcendentals per la  població i la comarca com a reclam turístic i cultural: Móra Morisca i Fira del Llibre-Litterarum.
Preguntarem que qui s’encarrega per conveni del manteniment del GR99 i de la necessitat de fer millores a la sala Fitness, 115.415,70€ (PUOSC2020, 86.501€ i recursos propis, 28.853€ ) que nosaltres ara no veiem prioritari. En el primer punt van dir-nos que el Consell Comarcal, i en el segon cas, que aquesta reforma era una demanda recollida a l’informe-auditoria i així ho recomanava per a captar nous socis.
Quan a ingressos, vam exposar la necessitat de millorar el reciclatge i destinarl’1% que exigeix el contracte amb l’empresa de recollida a campanyes de sensibilització i de millorar i que suposarien un estalvi econòmic i ambiental  a més de  rebaixar els costos de la brossa.

6.    Pla de sanejament 2019-2022
S’aprova  el Pla de sanejament 2019-2022, que inclou les modificacions d'impostos i taxes municipals anunciades a primers de novembre passat per l'equip de govern,  per 7 vots a favor (Junts per Móra d'Ebre) i 6 en contra (PSC, ERC Tots i Totes per Móra d'Ebre i Fem Poble).

En aquest mateix punt a l’anterior ple, ja vam debatre les diferents propostes que tota l’oposició vam presentar. No se’ns va escoltar quan vam dir que un augment del 20% era i és una barbaritat per a la ciutadania. No se’ns va respectar com a persones elegides democràticament, i que representem cadascú de nosaltres al poble.
Creiem que  un 8,5%d’augment en IBI i impost de vehicles, i un 14% en escombraries i clavegueram, continua sent de veritat un despropòsit.
Vam informar que el dia bans havien sortit les subvencions de Diputació per aquest any i que inclouen una partida pel sanejament del romanent de tresoreria ajustat negatiu, i vam preguntar si ho demanarien.
També, vam posar de manifest el nostre desacord al Pla de sanejament per la falta de previsió ja que la llei que obliga a donar de baixa els rebuts de dubtós cobrament és des de l’any 2013, per tant, es tenia  temps de fer-ne  una  previsió d’austeritat per a no arribar a aquest punt.

7.    Modificació ordenances fiscals 2020
S'ha aprova  la modificació d'ordenances fiscal per a l'exercici de 2020, amb un increment del 8,5% pel que fa als impostos i del 14% quant a les taxes, per 7 vots a favor (Junts per Móra d'Ebre) i 6 en contra (PSC, ERC, Tots i Totes per Móra d'Ebre i Fem Poble).

Vam manifestar la nostra negativa a la modificació per la falta de previsió.
Naltros apostem per reduir despesa més que per augmentar impostos. El motiu és molt fàcil: si una part important del problema ha estat els impagats dels impostos i taxes, per pura lògica, si augmentem el que ha provocat el problema, encara l’aguditzem més.
D’altra banda, nosaltres admetríem que la pujada màxima sigui l’ IPC previst pel 2020. No hi ha cap treballador que se li augmenti el sou en un 14% o en un 8% en un any...
Vam explicar que un article del Diari de Tarragona que comenta que l’opció fàcil que tenen els polítics es pujar els impostos, i que no és una bona solució per a la ciutadania, ja que demostra que no son tant bons gestors com ens volen fer veure. Que han de saber treballar amb els diners que tenen.

8. S'ha donat compte de l'informe de morositat corresponent al tercer trimestre de 2019.
Aquest punt no té votació, simplement és informació amb dret de pregunta.

Demanem torn de paraula, i exposem que com sempre les conclusions son demolidores, hi ha més factures que superen els terminis legals d’un mes a les que no el superen. Ja sigui en quantitat com en valor econòmic. Només fer constar la nostra preocupació envers el tema, a més de suport al secretari quan fa els advertiments legals.
  1. 1)    Factures pagades sense sobrepassar el 30 dies legals:

           267 factures                           175.965,09€
  1. 2)    Factures pagades que han sobrepassat els 30 dies:

           186 factures                            231.772,26€
  1. 3)    Factures no pagades que han passat els 30 dies:

           370 factures                              1.060.753,98€
  1. 4)    Factures no pagades però encara no han passat 30 dies

           370 factures                               422.956,05€
  1. 5)    Període mig de pagament: 77,01 dies (la llei marca un MAXIM DE 30 DIES)


Sumant els apartats 3 i 4, la conclusió és que es deuen factures per valor 1.500.000€

El secretari cada vegada adverteix que cal reduir les factures pendents de pagament i complir terminis.

 9. S'ha donat compte de l'informe d'execució del pressupost corresponent al tercer trimestre de 2019.


10. S 'ha donat compte de l'informe de seguiment del Pa d'ajustament corresponent al tercer trimestre de 2019.

11. Expedient de modificació de crèdit  
S’ha aprovat per 7 vots a favor (Junts per Móra d'Ebre) i 6 en contra (PSC, ERC, Tots i Totes per Móra d'Ebre i Fem Poble).

12. Acords de la Junta de Govern Local d'aixecaments d'objeccions a factures

S’ha aprovat per 7 vots a favor (Junts per Móra d'Ebre) i 6 abstencions (PSC, ERC, Tots i Totes per Móra d'Ebre i Fem Poble).

13.  Moció d'Unió de Pagesos en suport a la pagesia catalana.
S’ha aprovat per unanimitat

14.  S'ha donat compte dels decrets dictats d'ençà la darrera sessió.

15. Informació de Presidència
L'alcalde ha explicat que està prevista la pròxima entrada en funcionament del punt de recàrrega de vehicles elèctrics instal·lat a l'avinguda Comarques Catalanes.

16. Precs i preguntes

En l'apartat de precs i preguntes, la portaveu del PSC va preguntar sobre:

1.- La implantació de mesures d'eficiència energètica al municipi i la campanya de sensibilització que devia fer l’empresa de la recollida de la brossa durant el 4t trimestre. Ens han respòs que tot i que no creuen amb la eficàcia de les campanyes per millorar la recollida selectiva s’està preparant una campanya pels propers mesos. Nosaltres pensem que son necessàries  i que cal insistir.

2.- Sobre la situació de les pistes de pàdel al poliesportiu municipal, Ens responen que encara està el procediment obert i que no avança pels impediments del demandant.

3.- Sobre la situació del pla d'ordenació urbanística municipal. Ens responen que s’està ultimant i que ens convocaran, també per la modificació de les NNSS pel cas de la benzinera.

4.- Sobre la situació dels pisos ocupats il·legalment al municipi. Ens responen que s’estan prenent mesures pel desallotjament dels pisos ocupats.


dilluns, 23 de desembre de 2019

QUANT DEU L’AJUNTAMENT DE MÓRA?
QUANT DEU L’AJUNTAMENT DE MÓRA?

El poble de Móra ha estat testimoni d’una campanya de recollida de signatures contra l’augment d’impostos i taxes municipals.

De bon començament, l’equip de govern (Junts per Móra, antiga Convergència) els va pujar un 20%. Després de la pressió popular (es van recollir més de 1.200 signatures en contra) va deixar l’augment en el 8,5% els impostos (IBI, Vehicles) i el 14% les taxes (aigua, escombraries, clavegueram). Cal dir que es va aprovar al Ple del 18 de desembre amb el vot contrari de tota l’oposició.

La pregunta que ha quedat enlaire entre la ciutadania era:

Tants diners es deuen que han de prendre estes mesures tan desproporcionades?

Ho intentarem explicar amb la documentació oficial de què disposem.

1) Crèdits pendents d’amortitzar:                    4.163.946€

2) Factures pendents depagament que han sobrepassat o no els 30 dies des de la seva aprovació:                                                           1.491.522,26€

(La llei estableix que el període màxim de pagament de les factures és de 30 dies. L’ajuntament de Móra paga en un termini mig de pagament de 77,01 dies)

3) Nou crèdit aprovat (Pressupost 2020. Capítol 9. Ingressos)
                                                                         261.220,23€

4)Operació de Tresoreria (Junta de Govern Local. Acta 42. 29 octubre de 2019.
                                                                         175.000€

SUBTOTAL                                                6.091.688.4€

Altres:

5) Concessió Mercat Municipal.

Cal recordar que les obres del passeig del pont de 2017 es van finançar a canvi de 10 anys de la concessió del mercat municipal, uns 200.000€. Això significa que l’ajuntament deixa de cobrar el cànon durant 10 anys. La quantitat que l’ajuntament hagués recaptat en el temps que queda de concessió és, d’aproximadament:
                                                                       140.000€


6) Illa de Saurí.

L’Illa de Saurí va sent adquirida des de fa uns 6 anys per un valor de 275.000€ (3 hectàrees). En aquests moments, deuen quedat per pagar aproximadament:
                                                                       170.000€

7) Deute Enllumenat públic.

La UTE ENDESA INGENIERIA S.L- ENEL SOLE va fer el canvi de tecnologia led de l’enllumenat públic. A data 1 juny 2019, el deute de l’ajuntament amb l’empresa és de 164.423€.

Considerant que l’import mensual a pagar és de 11.747€, des de l’1 de juny s’han acumulat 82.229€, tot plegat suma
                                                                       246.652€
(Fonts properes a l’ajuntament parlen d’un deute d’entre 400 i 500.000€. D’aquí venen els advertiments que contínuament fa el secretari instant l’equip de govern a desbloquejar aquesta situació. Properament intentarem facilitar una informació més precisa).

TOTAL:                                                        6.648.320€   

(No disposem d’informació de les factures que no han estat registrades i/o comptabilitzades  a l’Ajuntament, per exemple, encara no sabem quan van costar els focs de festes majors ja que la factura no ha esta aprovada per Junta de Govern Local. No us deixeu enganyar quan parlen de què han reduït el deute. Dels crèdits potser sí, però del total –factures pendents, concessions que han avançat el cànon, deute enllumenat...- ja heu pogut veure les dades.)

També volem deixar clar que excepte les xifres de la Concessió del mercat i el que manca pagar de l’Illa de Saurí, tot plegat uns 310.000€, la resta són xifres extretes de la pròpia documentació facilitada per l’ajuntament al darrer Ple del passat 18 de desembre i en les Actes de les Juntes de Govern.

Jutgeu vosaltres mateixos sobre l’estat de salut de les finances municipals... Nosaltres creiem que és un absolut desgavell.

Mentrestant, l’equip de govern augmentant-se els sous i els ciutadans pagant més impostos.


dijous, 12 de setembre de 2019

COMUNICAT DEL GRUP MUNICIPAL PSC 11 DE SETEMBRE 2019


PLE 8 D'AGOST 2019


Resum del Ple, celebrat el dia 8 d'agost de 2019

1.- Aprovació per urgència, de la dimissió de la Sra. Noèlia Guirao (JxMDE). La proposta es va aprovar per unanimitat.
Desconeixíem la voluntat de la regidora, i li desitgem molts encerts en la etapa que continuarà fora del mon de la política municipal.

2. Es va fer l'aprovació de l’acta de la sessió anterior per unanimitat.

3. Modificació puntual de les normes subsidiàries referent a la zona d'equipament esportius. Aquest punt es va aprovar per 7 vots a favor (JxMDE), 5 abstencions (ERC, PSC i Fem Poble -FP-) i 1 vot en contra (Tots i Totes per Móra d'Ebre, TTxMDE).
És la mateixa postura mantinguda durant tota la tramitació de l’expedient que comporta aquest expedient.

4. Es va ratificar per unanimitat el canvi de traçat camí de les Guixeres.
Donat que aquest canvi de traçat el van proposar els mateixos propietaris, a banda que segons els tècnics municipals, el camí respecta les característiques tècniques per als vehicles d’extinció d’incendis, ens vam posicionar a favor.

5. Modificació del règim de dedicació de l’alcalde. 7 vots a favor (JxMDE), en contra (PSC, ERC, TTxMDE i Fem Poble -FP-)
En aquest punt vam votar en contra donat que:
1.- l’anterior legislatura, el Sr. Piñol, percebia per assistències a plens i Juntes de Govern Local, 14.800 € a l’any, a banda de la retribució per dedicació exclusiva a la Diputació, i sumant-hi les liquidacions per dietes i desplaçaments realitzats.
2.- A partir del 2 de juliol, i tot i que legalment ho pugui fer, d’acord amb el barem regulat, s’ha adjudicat una retribució de 47.539,30 € anuals, més el cost de seguretat social, aproximadament el 33%, suposa un cost final de més de 62.000 € anuals. És a dir, un 222% superiors les percepcions d’un any a un altre.
El barem esmentat és per la franja de 5.001 a 10.000 habitants, i nosaltres diem que l’import que s’assigna l’alcalde és pel màxim d’habitants, i que hauria de ser en proporció al nombre de ciutadans, ara 5.642 habitants (INE), per tant, 26.945,79 €.
No s’ha de perdre de vista que:
* les retribucions de l’equip de govern en dedicació parcial, han augmentat en aquesta legislatura un 9,18% respecte l’anterior. De 14.800 € han passat a 15.919 €, més Seguretat Social. 3 regidors de JxMDE.
* les assistències que perceben per assistir a les JGL han augmentat el 5,95€, passant de 250 €/setmanals a 290 €/setmanals, 3 regidors de JxMDE.
* L’IPC acumulat dels darrers 4 anys, ha estat del 3,40 %. És a dir, en un sol mes han doblat aquest percentatge, ja que la legislatura va començar el passat mes de juny.
* als membres de l’oposició s’han reduït les indemnitzacions per assistències en un 75%, és a dir, de 300 € per assistència a ple, màxim 6, s’ha passat a 100 € amb màxim de 6, i de 100 € per Comissió Informativa s’ha passat a 0 €.
Tot i que l’alcalde al·lega que la seva remuneració és temporal, en el document presentat tant a la Comissió Informativa, com al Plenari, no hi consta aquesta temporalitat.

6. Es van aprovar les festes locals de 2020: el 17 de gener (Sant Antoni) i el 28 d'agost (Festa Major).
12 vots a favor (JxMDE, ERC, PSC i FP) i 1 en contra (TTxMDE), que proposava traslladar el dia de Sant Antoni a diumenge i establir la festa local a la segona Pasqua.

7. Es va aprovar per unanimitat l'adhesió al conveni de col·laboració amb el Departament d’Interior de la Generalitat per a establir el protocol de seguretat contra violències sexuals en entorns d’oci.
És el conegut com a punt lila, i evidentment, pensem que també Móra d’Ebre s’havia d’adherir, encara que ens hagués agradat que se’ns hagués fet partícips i poder-hi col·laborar des del primer moment. Vam demanar la informació envers la formació i les xerrades que s’estan fent, i dilluns vinent ens hi sumarem.

8. Es va aprovar el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Camp per a la regulació de la prestació del servei de tractament de residus de fracció orgànica i fracció vegetal.
7 vots a favor (JxMDE) i 6 abstencions (ERC, PSC, FP i TTxMDE).
Aquí se’ns va contestar a la qüestió plantejada a la Comissió Informativa, sobre en quina tarifa se’ns aplica en els residus orgànics, ja que depenent de la classificació el preu a abonar és superior o inferior. Val a dir, que de les 7 classificacions existents, se’ns aplica la 5à, significant que el cost és molt elevat, i l’equip de govern, hauria d’engegar alguna campanya de sensibilització i conscienciació.

9. Es va donar compte de la liquidació del pressupost de l'exercici 2018.No hi ha votació

10. Es va donar compte de l'informe de morositat corresponent al primer i segon trimestre de 2019.No hi ha votació

11. Es va donar compte e l'execució trimestral del primer i segon trimestres de 2019.No hi ha votació

12. Es va donar compte del seguiment del Pla d’ajustament del primer i segon trimestres de 2019.No hi ha votació

13. Es va aprovar per 11 vots a favor (JxMDE, PSC, FP i TTxMDE) i 2 abstencions (ERC), la nostra moció sobre la mosca negra. En ella demanàvem que mitjançant un conveni, acompanyat de recursos econòmics, durant 10 anys, es doti al COPATE dels recursos suficients per als tractaments contra la mosca negra, i que es puguin dur a terme en el moment escaient, i no com ara que es fan quan hi ha diners.
La nostra portaveu va exposar la conveniència d’aquesta dotació econòmica, donat els efectes negatius que comporta la mosca negra al territori, ja que genera problemes de salut, econòmics, etc.

Moció presentada pel grup de FP que proposava que els regidors de l'Ajuntament de Móra d'Ebre destinessin la seua retribució d'assistència al ple (100 euros) a la campanya Rebrotarem!, que recapta diners per als afectats de l'incendi del mes de juny a les comarques de la Ribera d'Ebre, el Segrià i les Garrigues. Tots els grups van expressar el seu posicionament sobre la qüestió. Finalment, es va aprovar per unanimitat la moció, però amb unes esmenes de JxMDE que "recomanen" als regidors de l'Ajuntament que facin aportacions a la campanya esmentada amb la quantitat que considerin oportuna.
Moció del grup FP sobre la millora de les campanyes de prevenció d'incendis forestals i es va aprovar per unanimitat.Aquí vam fer l’apunt de què la moció parlava sobretot de la zona afectada per l’incendi, però calia afegir-hi la Ribera Sud. Tot i això, sempre és important la prevenció.

Finalment, l'alcalde va llegir una moció en defensa dels drets civils i polítics, que es va aprovar per 11 vots a favor (JxMDE, ERC, FP i JJxMDE) i 2 abstencions (PSC).
En aquest punt l’abstenció va venir donada perquè considerem que la defensa dels drets civils i polítics ja estan garantits pel propi Estatut de Catalunya, i ja existeix la figura del Síndic de Greuges, que té assignades bona part d’aquestes funcions, i així s’havia manifestat a la Comissió Informativa prèvia al Ple.

14. Es va donar compte dels decrets emesos des de la darrera sessió plenària.No hi ha votació

15. La regidora Noèlia Guirao (JxMDE) va presentar la seua renúncia al càrrec.

17.- informacions de Presidència,
* l'alcalde va explicar que dimecres es va produir un esvoranc al carrer de la Barca, que es va arranjar en 24 hores.
* L'1 d'agost va dimitir el cap de la Policia Local a causa de la seua reintegració al cos de Mossos d'Esquadra. Aquest fet obligarà a reconvertir la Policia Local en cos de Vigilants Municipals.

18. Precs i preguntes,
* vam preguntar per:
1.- projecte de col·laboració que l'Ajuntament de Móra d'Ebre té subscrit amb el municipi francès de Bonson, ja que s’havia de fer la presentació del projecte al mes de març i estem a l’agost, i encara res. La resposta va ser, que a partir de setembre es tornarà a reempendre la qüestió.

2.- heliport de Móra d'Ebre, donat que al ple del mes de febrer, es va aprovar una moció on s’instava a adaptar a normativa l’heliport de Móra d’Ebre. A banda, que ha entrat en funcionament l’helicòpter nocturn del territori, i aquí no podria actuar. La resposta que vam rebre, va ser de  que manté converses amb el Departament de Salut de la Generalitat per a solucionar la qüestió de l'helicòpter, però que Salut no acaba de resoldre la qüestió, malgrat que té els permisos i el finançament garantit per part d'altres departaments de la Generalitat.