diumenge, 2 d’agost de 2020

ENTRADES DELGRUP MUNICIPAL AL REGISTRE DE L'AJUNTAMENT JULIOL 2020
VORAL ILLA DE SAURÍ


ZONA JOCS INFANTILS AUBADERA


ASSEMBLEA GENERAL: EXECUTIVA RENOVADA


Un any i escaig després de les passades eleccions municipals, el 27 de juliol el gruix de la militància del PSC de Móra d’Ebre va ser convocada a l’assemblea general extraordinària amb els propòsits de fer balanç de les accions dutes a terme per l’agrupació municipal i de donar confiança als nous càrrecs orgànics interns per als propers tres anys.

L’Assemblea de l’agrupació, per unanimitat de tota la militància, va votar favorablement a la renovació de l’executiva, mantenint-se com a Primera secretària la regidora Dolors Gurrera; com a secretària d’Organització, la regidora Montserrat Latorre, com a secretari de Comunicació i xarxes socials, l’Oliver Mellado; i com a vocals, en Josep Solé Arnal, en Ramon Gurrera, en Joan Garcia i en Joan Anton Martínez.

Durant l’assemblea, la Primera secretària Dolors Gurrera obrí el primer punt de l’ordre del dia amb un informe polític sobre l’actualitat nacional i comunitària. En aquest sentit, es féu un recordatori a totes les víctimes i famílies afectades per la pandèmia del COVID-19. Seguidament, la Portaveu municipal Montserrat Latorre explicà l’informe de gestió i féu un anàlisi acurat dels objectius i de l’estratègia a realitzar per la renovada executiva local. Així mateix, s’anuncià a tota la militància el nomenament de Montserrat Latorre com a Presidenta del Consell de la Federació del PSC Ebre, ampliant l’apoderament feminista i socialista en clau morenca a la regió de l’Ebre.

 També varen ser escollides les vacants de representació al Consell de Federació del PSC Ebre, essent elegides la Dolors Gurrera i l’Oliver Mellado.

 Finalment, l’executiva entrant del PSC de Móra d’Ebre vol transmetre a totes les veïnes i veïns el màxim rigor i seguiment amb els consells i normes que es promouen des de totes les institucions polítiques, socials i sanitàries del país.

 

Móra d’Ebre, 27 de juliol de 2020

 

 


diumenge, 26 de juliol de 2020

PLE 10 DE JULIOL 2020

Després de més de quatre mesos sense celebrar cap Ple (l’últim va ser el 27 de febrer) el passat 10 de juliol es va celebrar Ple Extraordinari, on es van tractar el següents punts: 

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

                Aprovada per unanimitat 

2.- Actualització pla d’ajust a 18/12/2019

En aquest punt es va tractar l’actualització del Pla d’Ajust vigent al Pla de Sanejament elaborat fins el 2022.

Es va aprovar amb 8 vots a favor (JxC, TTxM) 4 abstencions (PSC i ERC) i 1 vot en contra (FP) 

3.- Donar compte de l’informe morositat 1r T 2020.

El pagament mig als proveïdors està en 99,14 dies, quan ha de ser de 30 dies. 

4.- Donar compte de l’informe d’execució del pressupost 1r T 202

5.- Donar compte de l’informe de seguiment del pla d’ajust 1r T 2020

6.- Ratificació percentatges dubtós cobrament exercici 2019.

Aprovat amb 8 vots a favor  (JxC, TTxM) i  5 abstencions (PSC, ERC i FP)

7.- Donar compte liquidació exercici de 2019

S’informa de la liquidació del pressupost del 2019., amb un deute viu al 30 de desembre 2019 del 79,11% i un PMP (període mig de pagament) de 88,74 dies. 

La nostra portaveu va comentar l’informe de la intervenció que reiteradament expressa la manca de personal i de mitjans, i  l’augment progressiu del cap. 1 de despeses.

Ens van respondre que dotar de més personal a la Secretaria augmentaria encara més el cap. 1, al que va contestar que algunes despeses, que no son de personal, es podrien incloure al cap.2. Conclusió: s’estudiarà. 

8.- Donar compte de les objeccions exercici de 2019.

Son els informes d’intervenció que puntualment es presenten amb alguna objecció: regla de la despesa, compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostaria, límit del deute.., amb les factures que han tingut alguna objecció per a la seva tramitació.  Al tancament del pressupost del 2019 aquestes factures ja han sigut aprovades.

9.- Donar compte de l’informe de control de despeses pendents d’aplicar al pressupost aplicació pressupostària 413

S’informa del PACF, Pla Anual de Control Financer,amb la novetat del compte 413 que recull les despeses realitzades, o bens i serveis rebuts, que no estan reflectits al pressupost per insuficiència de crèdit. Aquest compte 413,  l’1 de gener 2019 presentava un saldo de 30.686,97€ i de 272.336,66€ al 31 de desembre de 2019. A hores d’ara pràcticament està tot liquidat.

10.- Informar resum control intern 2019

11.- Aprovació de l’inventari general de bens 2019

Vam demanar que s’adjuntés al proper inventari un  informe amb les altes i baixes de l’any.

Ens van respondre que ho intentaran fer.

Es va aprovar per 9 vots a favor ((JxC, TTxM i FP) i 4 abstencions (PSC i ERC) 

12.- Aprovació de l’expedient de modificació de crèdit

13.- Aprovació modificació de la RLT .

Creació d’una plaça de personal fix, degut a una sentència guanyada per un treballador municipal.

Vam fer present que a la informació estava inclòs la possibilitat de cobrir aquesta plaça per altre personal. Es tractava d’un error que ja s’havia eliminat, però no comunicat.

Aprovada per unanimitat.

14.- Convalidació de les actuacions realitzades per la JGL en relació a l’expedient d’imposició d’una penalitat per l’ incompliment prestació P4.

Es tracta de la penalització aprovada per JGL a la UTE Endesa Ingenieria SL-Enel Solé,  del 17 de febrer de 2020 per incompliments en el contracte de  l’enllumenat públic exterior, i que havia  de ser aprovada pel PLE. També, es declara l’arxiu  de les actuacions de l’expedient 51/19.

Aprovat amb 8 vots a favor  (JxC, TTxM) i  5 abstencions (PSC, ERC i FP) 

15.- Desafectació solar zona verda P18A de les NNSSP

Aprovat amb 8 vots a favor (JxC, TTxM) i 5 abstencions (PSC, ERC i FP)

16.- Aprovació inicial MPNNSSP PERI1 (Barca)

Es modifica el PERI 1, el projecte pel grup d’edificis situats entre el C. Barca i la Plaça de Baix, per poder incloure una passera amb escales per baixar a un petit embarcador, a petició d’un particular, i de la limitació d’ús de l’edifici que dona a la Plaça de Baix com a hotel.

Es va aprovar amb 8 vots a favor (JxC, TTxM) 3  abstencions (PSC i FP )i 2 vots encontra (ERC)

17.- Ratificació del Decret d’alcaldia d’aprovació Padró habitants a 1 de gener 2020

Aprovat per unanimitat. 

18.- Aprovació de la bonificació ICIO Residència Natzaret

La regidora Montse Latorre (PSC) va ser abstenció reglamentària  de la votació per ser part activa d’aquesta sol·licitud.

Aprovat per unanimitat. 

19.- Aprovació de les Festes Locals exercici 2021. Dilluns 18 de gener i 27 d’agost.

Aprovat per unanimitat. 

20.- Aprovació del conveni FORM

            Aprovada per 8 vots a favor  (JxC, TTxM) i 5 abstencions (PSC, ERC i FP)

21.- Mocions

Moció d’ERC referent els pagaments dels ERTOS.

Ens vam abstenir perquè els pagaments s’estan realitzant, així com l’avançament per part de les entitats bancàries. Falten per pagar aquelles sol·licituds que tenen alguna incorrecció per part de les empreses sol·licitants, un 2%.

Es va aprovar per 11 vots a favor i 2 abstencions. 

La moció d’ERC que demana la catalogació dels fumerals, es va ajornar al proper Ple  en espera de recollir més  consens, sobretot  amb els propietaris. Ho vam considerar correcte ja que aquesta catalogació obliga als propietaris a unes condicions que al nostre parer ha de comptar amb la seva aprovació. 

Moció del PSC per incloure el Tarragonès i les Terres de l’Ebre a la Xarxa Certificada de Zones Verdes de la Unió Europea, per un turisme segur, sostenible i de qualitat.

 Va ser aprovada per unanimitat.

22.- Donar compte dels Decrets dictats d’ençà la darrera sessió.

No va haver cap intervenció.

23.- Informacions presidència

No en va haver 

24.- Precs i preguntes

No en va haver

 


dilluns, 30 de desembre de 2019

PLE 18 DESEMBRE 2019


6è PLE 18 DESEMBRE 2019

1.     Acta anterior
Ha quedat pendent l’aprovació de l’acta del Ple anterior.

2.     Acceptació de la subvenció d’ENRESA..
S’ha aprovat per 8 vots a favor (JxM i TxM)), 4 abstencions (PSC, ERC ) i un encontra (FP)

En aquest punt ens hem abstingut perquè tot i ser projectes interessants per al turisme, cultura, .... continuem sense sentir-nos partícips dels mateixos. I la nostra intenció no és posar pals a les rodes en tot allò que pugui ser bo pel poble.

3.     Modificació de les retribucions/indemnitzacions membres de la corporació.
S’ha aprovat per 7 vots a favor i 6 encontra de la resta de l’oposició

Bé, han fet un primer pas del que vam demanar en l’anterior ple, però ens ha sorprès. L’alcalde s’ha rebaixat el 60%, és cert, si, però continua sent sobre el topall màxim que permet la llei per a municipis de 5001 a 10000.
Tornem a fer els comptes, Móra té 5.642 segons l’INE al 2018, si fem una simple regla de 3, sortiria un sou de 26.945,79€, si d’aquí es redueix el 60% seria un import de 16.167,47 €.
L’alcalde es continua manteniment 28.655,58 €, que continua sent superior pel nombre d’habitants, i per tant, per nosaltres, no ha hagut retallada per la seva part.
I de la reducció de la resta de membres de l’equip de govern, que hem de dir, un 10% quantes feines ens poden dir que amb 1/3 de jornada cobrin 14.327,10 €? Quan hi ha moltíssima gent que això ho cobra fent 40 hores a la setmana.

4.     Baixa de Consorcis i Associacions diverses, com el Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre (COMEBE), l'Associació de Municipis Nuclears (AMAC) o la Mesa d'Alcaldes per a l'Energia (MADE)
Es va aprovar per  9 vots a favor (Junts per Móra d'Ebre, Tots i Totes per Móra d'Ebre i Fem Poble) i 4 abstencions (PSC i ERC).

Ens vam abstenir perquè es mantenen quotes d’altres associacions i d’alguna que van donar-se de baixa, l’haguéssim continuat mantenint.

5.     Aprovació del pressupost general de la corporació, la plantilla orgànica i les bases d'execució del pressupost per a l'exercici 2020.
L'acord s'ha adoptat  per 7 vots a favor (Junts per Móra d'Ebre) i 6 en contra (PSC, ERC, Tots i Totes per Móra d'Ebre i Fem Poble).

El pressupost de l’Ajuntament és de 6.569.473,45€
- Les Despeses Ordinàries son: 5.331.389,32
- Les Despeses de Capital: 1.238.084,13
I el Consolidat (afegint Escola de Música i Mora d’Ebre Bus): 6.889.516,16€
                                                                                            
Quan a les despeses vam preguntar perquè es tancava el Kasal Jove, ja que suposava perdre un servei pels joves del municipi. Ens van respondre que el Kasal s’està re definint. Esperem que no es perdi definitivament.
Vam recordar el cost del càrrec de confiança amb Seguretat Social: 45.486€, i que caldria amortitzar-lo ja que creiem  que és innecessari, i més amb les retallades que s’estan fent i la major dedicació de l’alcalde a l’ajuntament.
També vam posar de manifest l’alt cost d’alguns lloguers,  28.700€, i que pensem que caldria fer un estudi per si es poden reorganitzar els locals, usos,  i el cost amb advocats que puja a 19.000€ que seria millor replantejar i buscar altres solucions al litigis que hi ha pendents (pàdel, enllumenat públic...), així com el cost elevat en premsa, publicitat i protocol que pensem dona marge per retallar.
Referent festes Majors, i sense saber el cost real de les últimes (tot i que ho hem demanat no ens han donat els cost total), s’ha pressupostat el de cada any 90.000€ (i sabem que al final gastem el doble) i seguim sense saber en que reduiran els 30.000€ que van dir que retallarien.
Vam manifestar la nostra preocupació per la situació de dues activitats transcendentals per la  població i la comarca com a reclam turístic i cultural: Móra Morisca i Fira del Llibre-Litterarum.
Preguntarem que qui s’encarrega per conveni del manteniment del GR99 i de la necessitat de fer millores a la sala Fitness, 115.415,70€ (PUOSC2020, 86.501€ i recursos propis, 28.853€ ) que nosaltres ara no veiem prioritari. En el primer punt van dir-nos que el Consell Comarcal, i en el segon cas, que aquesta reforma era una demanda recollida a l’informe-auditoria i així ho recomanava per a captar nous socis.
Quan a ingressos, vam exposar la necessitat de millorar el reciclatge i destinarl’1% que exigeix el contracte amb l’empresa de recollida a campanyes de sensibilització i de millorar i que suposarien un estalvi econòmic i ambiental  a més de  rebaixar els costos de la brossa.

6.    Pla de sanejament 2019-2022
S’aprova  el Pla de sanejament 2019-2022, que inclou les modificacions d'impostos i taxes municipals anunciades a primers de novembre passat per l'equip de govern,  per 7 vots a favor (Junts per Móra d'Ebre) i 6 en contra (PSC, ERC Tots i Totes per Móra d'Ebre i Fem Poble).

En aquest mateix punt a l’anterior ple, ja vam debatre les diferents propostes que tota l’oposició vam presentar. No se’ns va escoltar quan vam dir que un augment del 20% era i és una barbaritat per a la ciutadania. No se’ns va respectar com a persones elegides democràticament, i que representem cadascú de nosaltres al poble.
Creiem que  un 8,5%d’augment en IBI i impost de vehicles, i un 14% en escombraries i clavegueram, continua sent de veritat un despropòsit.
Vam informar que el dia bans havien sortit les subvencions de Diputació per aquest any i que inclouen una partida pel sanejament del romanent de tresoreria ajustat negatiu, i vam preguntar si ho demanarien.
També, vam posar de manifest el nostre desacord al Pla de sanejament per la falta de previsió ja que la llei que obliga a donar de baixa els rebuts de dubtós cobrament és des de l’any 2013, per tant, es tenia  temps de fer-ne  una  previsió d’austeritat per a no arribar a aquest punt.

7.    Modificació ordenances fiscals 2020
S'ha aprova  la modificació d'ordenances fiscal per a l'exercici de 2020, amb un increment del 8,5% pel que fa als impostos i del 14% quant a les taxes, per 7 vots a favor (Junts per Móra d'Ebre) i 6 en contra (PSC, ERC, Tots i Totes per Móra d'Ebre i Fem Poble).

Vam manifestar la nostra negativa a la modificació per la falta de previsió.
Naltros apostem per reduir despesa més que per augmentar impostos. El motiu és molt fàcil: si una part important del problema ha estat els impagats dels impostos i taxes, per pura lògica, si augmentem el que ha provocat el problema, encara l’aguditzem més.
D’altra banda, nosaltres admetríem que la pujada màxima sigui l’ IPC previst pel 2020. No hi ha cap treballador que se li augmenti el sou en un 14% o en un 8% en un any...
Vam explicar que un article del Diari de Tarragona que comenta que l’opció fàcil que tenen els polítics es pujar els impostos, i que no és una bona solució per a la ciutadania, ja que demostra que no son tant bons gestors com ens volen fer veure. Que han de saber treballar amb els diners que tenen.

8. S'ha donat compte de l'informe de morositat corresponent al tercer trimestre de 2019.
Aquest punt no té votació, simplement és informació amb dret de pregunta.

Demanem torn de paraula, i exposem que com sempre les conclusions son demolidores, hi ha més factures que superen els terminis legals d’un mes a les que no el superen. Ja sigui en quantitat com en valor econòmic. Només fer constar la nostra preocupació envers el tema, a més de suport al secretari quan fa els advertiments legals.
  1. 1)    Factures pagades sense sobrepassar el 30 dies legals:

           267 factures                           175.965,09€
  1. 2)    Factures pagades que han sobrepassat els 30 dies:

           186 factures                            231.772,26€
  1. 3)    Factures no pagades que han passat els 30 dies:

           370 factures                              1.060.753,98€
  1. 4)    Factures no pagades però encara no han passat 30 dies

           370 factures                               422.956,05€
  1. 5)    Període mig de pagament: 77,01 dies (la llei marca un MAXIM DE 30 DIES)


Sumant els apartats 3 i 4, la conclusió és que es deuen factures per valor 1.500.000€

El secretari cada vegada adverteix que cal reduir les factures pendents de pagament i complir terminis.

 9. S'ha donat compte de l'informe d'execució del pressupost corresponent al tercer trimestre de 2019.


10. S 'ha donat compte de l'informe de seguiment del Pa d'ajustament corresponent al tercer trimestre de 2019.

11. Expedient de modificació de crèdit  
S’ha aprovat per 7 vots a favor (Junts per Móra d'Ebre) i 6 en contra (PSC, ERC, Tots i Totes per Móra d'Ebre i Fem Poble).

12. Acords de la Junta de Govern Local d'aixecaments d'objeccions a factures

S’ha aprovat per 7 vots a favor (Junts per Móra d'Ebre) i 6 abstencions (PSC, ERC, Tots i Totes per Móra d'Ebre i Fem Poble).

13.  Moció d'Unió de Pagesos en suport a la pagesia catalana.
S’ha aprovat per unanimitat

14.  S'ha donat compte dels decrets dictats d'ençà la darrera sessió.

15. Informació de Presidència
L'alcalde ha explicat que està prevista la pròxima entrada en funcionament del punt de recàrrega de vehicles elèctrics instal·lat a l'avinguda Comarques Catalanes.

16. Precs i preguntes

En l'apartat de precs i preguntes, la portaveu del PSC va preguntar sobre:

1.- La implantació de mesures d'eficiència energètica al municipi i la campanya de sensibilització que devia fer l’empresa de la recollida de la brossa durant el 4t trimestre. Ens han respòs que tot i que no creuen amb la eficàcia de les campanyes per millorar la recollida selectiva s’està preparant una campanya pels propers mesos. Nosaltres pensem que son necessàries  i que cal insistir.

2.- Sobre la situació de les pistes de pàdel al poliesportiu municipal, Ens responen que encara està el procediment obert i que no avança pels impediments del demandant.

3.- Sobre la situació del pla d'ordenació urbanística municipal. Ens responen que s’està ultimant i que ens convocaran, també per la modificació de les NNSS pel cas de la benzinera.

4.- Sobre la situació dels pisos ocupats il·legalment al municipi. Ens responen que s’estan prenent mesures pel desallotjament dels pisos ocupats.