diumenge, 26 de juliol del 2020

PLE 10 DE JULIOL 2020

Després de més de quatre mesos sense celebrar cap Ple (l’últim va ser el 27 de febrer) el passat 10 de juliol es va celebrar Ple Extraordinari, on es van tractar el següents punts: 

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

                Aprovada per unanimitat 

2.- Actualització pla d’ajust a 18/12/2019

En aquest punt es va tractar l’actualització del Pla d’Ajust vigent al Pla de Sanejament elaborat fins el 2022.

Es va aprovar amb 8 vots a favor (JxC, TTxM) 4 abstencions (PSC i ERC) i 1 vot en contra (FP) 

3.- Donar compte de l’informe morositat 1r T 2020.

El pagament mig als proveïdors està en 99,14 dies, quan ha de ser de 30 dies. 

4.- Donar compte de l’informe d’execució del pressupost 1r T 202

5.- Donar compte de l’informe de seguiment del pla d’ajust 1r T 2020

6.- Ratificació percentatges dubtós cobrament exercici 2019.

Aprovat amb 8 vots a favor  (JxC, TTxM) i  5 abstencions (PSC, ERC i FP)

7.- Donar compte liquidació exercici de 2019

S’informa de la liquidació del pressupost del 2019., amb un deute viu al 30 de desembre 2019 del 79,11% i un PMP (període mig de pagament) de 88,74 dies. 

La nostra portaveu va comentar l’informe de la intervenció que reiteradament expressa la manca de personal i de mitjans, i  l’augment progressiu del cap. 1 de despeses.

Ens van respondre que dotar de més personal a la Secretaria augmentaria encara més el cap. 1, al que va contestar que algunes despeses, que no son de personal, es podrien incloure al cap.2. Conclusió: s’estudiarà. 

8.- Donar compte de les objeccions exercici de 2019.

Son els informes d’intervenció que puntualment es presenten amb alguna objecció: regla de la despesa, compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostaria, límit del deute.., amb les factures que han tingut alguna objecció per a la seva tramitació.  Al tancament del pressupost del 2019 aquestes factures ja han sigut aprovades.

9.- Donar compte de l’informe de control de despeses pendents d’aplicar al pressupost aplicació pressupostària 413

S’informa del PACF, Pla Anual de Control Financer,amb la novetat del compte 413 que recull les despeses realitzades, o bens i serveis rebuts, que no estan reflectits al pressupost per insuficiència de crèdit. Aquest compte 413,  l’1 de gener 2019 presentava un saldo de 30.686,97€ i de 272.336,66€ al 31 de desembre de 2019. A hores d’ara pràcticament està tot liquidat.

10.- Informar resum control intern 2019

11.- Aprovació de l’inventari general de bens 2019

Vam demanar que s’adjuntés al proper inventari un  informe amb les altes i baixes de l’any.

Ens van respondre que ho intentaran fer.

Es va aprovar per 9 vots a favor ((JxC, TTxM i FP) i 4 abstencions (PSC i ERC) 

12.- Aprovació de l’expedient de modificació de crèdit

13.- Aprovació modificació de la RLT .

Creació d’una plaça de personal fix, degut a una sentència guanyada per un treballador municipal.

Vam fer present que a la informació estava inclòs la possibilitat de cobrir aquesta plaça per altre personal. Es tractava d’un error que ja s’havia eliminat, però no comunicat.

Aprovada per unanimitat.

14.- Convalidació de les actuacions realitzades per la JGL en relació a l’expedient d’imposició d’una penalitat per l’ incompliment prestació P4.

Es tracta de la penalització aprovada per JGL a la UTE Endesa Ingenieria SL-Enel Solé,  del 17 de febrer de 2020 per incompliments en el contracte de  l’enllumenat públic exterior, i que havia  de ser aprovada pel PLE. També, es declara l’arxiu  de les actuacions de l’expedient 51/19.

Aprovat amb 8 vots a favor  (JxC, TTxM) i  5 abstencions (PSC, ERC i FP) 

15.- Desafectació solar zona verda P18A de les NNSSP

Aprovat amb 8 vots a favor (JxC, TTxM) i 5 abstencions (PSC, ERC i FP)

16.- Aprovació inicial MPNNSSP PERI1 (Barca)

Es modifica el PERI 1, el projecte pel grup d’edificis situats entre el C. Barca i la Plaça de Baix, per poder incloure una passera amb escales per baixar a un petit embarcador, a petició d’un particular, i de la limitació d’ús de l’edifici que dona a la Plaça de Baix com a hotel.

Es va aprovar amb 8 vots a favor (JxC, TTxM) 3  abstencions (PSC i FP )i 2 vots encontra (ERC)

17.- Ratificació del Decret d’alcaldia d’aprovació Padró habitants a 1 de gener 2020

Aprovat per unanimitat. 

18.- Aprovació de la bonificació ICIO Residència Natzaret

La regidora Montse Latorre (PSC) va ser abstenció reglamentària  de la votació per ser part activa d’aquesta sol·licitud.

Aprovat per unanimitat. 

19.- Aprovació de les Festes Locals exercici 2021. Dilluns 18 de gener i 27 d’agost.

Aprovat per unanimitat. 

20.- Aprovació del conveni FORM

            Aprovada per 8 vots a favor  (JxC, TTxM) i 5 abstencions (PSC, ERC i FP)

21.- Mocions

Moció d’ERC referent els pagaments dels ERTOS.

Ens vam abstenir perquè els pagaments s’estan realitzant, així com l’avançament per part de les entitats bancàries. Falten per pagar aquelles sol·licituds que tenen alguna incorrecció per part de les empreses sol·licitants, un 2%.

Es va aprovar per 11 vots a favor i 2 abstencions. 

La moció d’ERC que demana la catalogació dels fumerals, es va ajornar al proper Ple  en espera de recollir més  consens, sobretot  amb els propietaris. Ho vam considerar correcte ja que aquesta catalogació obliga als propietaris a unes condicions que al nostre parer ha de comptar amb la seva aprovació. 

Moció del PSC per incloure el Tarragonès i les Terres de l’Ebre a la Xarxa Certificada de Zones Verdes de la Unió Europea, per un turisme segur, sostenible i de qualitat.

 Va ser aprovada per unanimitat.

22.- Donar compte dels Decrets dictats d’ençà la darrera sessió.

No va haver cap intervenció.

23.- Informacions presidència

No en va haver 

24.- Precs i preguntes

No en va haver

 


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Els comentaris que no respectin les normes d'educació necessàries seran esborrats per l'administrador.