dimecres, 4 d’agost del 2021

PREGUNTES A REGISTRE DEL 22 DE JULIOL DE 2021

 


PLE 22 de juliol 2021

 

                              PLE 22 DE JULIOL 2021

Els principals temes tractats van ser els següents:

Al punt 5 es va tractar les bases per  la subvenció anual del llibre escolars. Van ser aprovades per 8 vots a favor (JxM, Cano) 2 abstenció (FP, ERC) i dos en contra (PSC)

Com ja es sabut, nosaltres estem en desacord amb un ajut lineal, a tots per igual,  ja que no garanteix la igualtat , al contrari, manté les desigualtats existents. Pensem que hauria de ser  un ajut segons la renda de cada família, ja que es el sistema per garantir l’accés a l’alumnat en mateixes condicions i reduir en part  les desigualtats.

Per això el nostre vot en contra a aquestes bases.

Al punt 6 es va ratificar  l’aprovació de l’Acord de 30 de març de 2021 signat entre l’Ajuntament de Móra d’Ebre, el Club de Tennis Móra d’Ebre i els Srs. ACM i SGB, relatiu a la resolució extrajudicial del conflicte sorgit en relació a les pistes de pàdel de Móra d’Ebre, realitzat per la Junta de Govern de data 13 de maig de 2021.

Pensem que està bé finalitzar els pleïts amb els veïns, però que preveiem que ara en començaran de nous amb els altres veïns. Que si s’hagués fet d’una altra manera segurament no s’hagués arribat a aquest extrem.

Al punt 7, es va aprovar per unanimitat la cessió de l’ús d’una finca urbana municipal  a favor del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, durant un termini de 4 anys, prorrogable expressament per les parts per 4 anys més, per tal que siguin destinats al servei públic de prevenció, extinció d’incendis i salvaments sota les directrius i dins de l’àmbit organitzatiu i funcional del Departament d’Interior

Al punt 8 es va  aprovar inicialment l'Ordenança municipal/Reglament del Servei de Vigilants Municipals de Móra d’Ebre. Va ser aprovat per 10 vots a favor (JXM, Cano, FP) i 3 abstencions (PSC, ERC)

 El nostre grup va demanar que s’especifiqués i s’inclogués al reglament les actuacions dels agents davant abandonaments i maltractes d’animals, per a que poguessin disposar de les eines necessàries per desenvolupar aquestes funcions. La resposta va ser que ja ho feien, cosa que és certa, però no queda reflexat a les funcions que descriu el reglament. Per aquest motiu ens vam abstenir a la votació.

Al punt 14 es va aprovar per unanimitat el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre i l’Ajuntament de Móra d’Ebre per a l’adhesió al protocol comarcal d’actuació davant les violències sexuals en espais públics d’oci.

 A l’apartat de mocions es va tractar la moció en suport a l’amnistia presentada per ERC. Va ser aprovada per 10 vots a favor (JXM, ERC, FP, Cano) i dos en contra (PSC)

Vam votar en contra d’aquesta moció perquè creiem que és erroni i irresponsable generar falses expectatives sobre una eventual sol·licitud d’amnistia que no es correspon a la realitat política i legal del nostre país, perquè som en un Estat de Dret i democràtic reconegut.

Una llei d’amnistia es fa quan es prové d’un regim autoritari cap a un de democràtic per tal de reconèixer els drets i les llibertats per aquells que van estar presos polítics per pensar en contra del règim autoritari.

El que cal fer es reformar el delicte de sedició que a més forma part del programa legislatiu del actual govern espanyol.

Un país autoritari seria Camboia, Bielorrússia, Xina, Corea del Nord, en fi, 32 països entre els quals, no es troba el nostre.

 

dilluns, 9 de novembre del 2020

PLE 29 octubre 2020

 

Abans de començar s’excusa la absència de la regidora del PSC Montse Latorre per malaltia i es demana incorporar un punt d’urgència  referent  la renuncia d’un regidor, que s’aprova per unanimitat.

 

1.                  Aprovació de l’acta de la sessió anterior. S’aprova  per unanimitat.

2.                  Donar compte de l’informe morositat 2T 2020

 

El pagament mig global als proveïdors està en 121,75 dies, quan ha de ser de 30 dies (al 2n trimestre era de 99,14 dies)

 

3.                  Donar compte de l’informe d’execució del pressupost 2T 2020

4.                  Donar compte de l’informe de seguiment del pla d’ajust 2T 2020

5.                  Donar compte del seguiment del Pla de Sanejament

6.                  Aprovació de les bases que ha de regir l’atorgament de subvencions COVID-19

 

 Són les bases per poder sol·licitar la devolució de la taxa d’escombreries per aquells establiments que van tancar durant el confinament.

S’aprova per unanimitat.

 

7.                  Aprovació inicial de les ordenances fiscals i reguladores exercici de 2021

 

Són modificacions tècniques, que no afecten les quanties, de diferents ordenances fiscals. 

S’aproven per 8 vots a favor (JXM, Campos) i 4 abstencions (PSC, ERC i FP)

 

8.                  Aprovació de l’expedient de modificació de crèdit, exp. 6/2020

 

La modificació de crèdit es deguda entre altres coses a la compra d’un camió ploma (22.000€ ) i la subvenció per la bonificació de les terrasses dels bars i restaurants (19.379€)

 S’aprova per 10 vots a favor (JXM, Campos, ERC) i dos abstencions (PSC i FP)

 

9.                  Aprovació provisional NNSS per la regulació dels usos de benzinera i serveis auxiliars.

 

S’aprova per 11 vots a favor(JXM, Campos, ERC, FP) i 1 abstenció (PSC)

 

10.             Declaració BCIL ermita de Sant Jeroni

 

S’inicia l’expedient que demana declarar com a Be Cultural d’Interès Local l’ermita de Sant Jeroni i la seva inclusió en el Catàlec del Patrimoni Cultural Català.

S’aprova per unanimitat.

 

11.             Creació Comissió Seguiment Seguretat Ciutadana. S’aprova per unanimitat.

 

12.             Ratificació del Decret d’Alcaldia de modificació de denominació aplicació pressupostària, exp. 5/2020 de modificació de crèdit.

 

Modificació deguda a la necessitat de substituir els dos escalfadors  de la piscina coberta.

S’aprova per 11 vots a favor (JXM, Campos, ERC, FP) i 1 abstenció (PSC)

 

13.             Mocions:

 

·      Moció JXM en rebuig  a la sentencia del Tribuna Suprem que inhabilita al President de la Generalitat per un delicte de desobediència.

S’aprova per 11 vots a favor (JXM, Campos, ERC, FP) i 1 abstenció (PSC)

 

·      Moció PSC que demana el desdoblament de la C12

 

En presentar la moció, l’alcalde demana retirar-la i fer una conjunta afegint la C44 i la N420, de Morella a Tarragona. Creuen que el PSC polititza les mocions ja que sols fa referència a les carretes comarcals que depenen de la Generalitat. I que si no la retiren,  tot i estar d’acord amb el contingut, votaran  en contra.

 

També el regidor de FP reitera la seva oposició ja que creu que hi ha més coses importants que desdoblar carreteres i que si passen camions cap els abocadors es per culpa de governs socialistes del territori. També, va insistir en que el “govern corrupte d’Espanya” hauria d’arreglar les carreteres que li corresponen.

 

La regidora socialista li recorda que va ser gràcies a una moció de censura dels socialistes que van fer fora al govern corrupte d’Espanya. I que si es presenta una moció per arreglar altres carretes estan disposats a demanar-ho al govern al que li corresponguin  les competències. I que està d’acord que ara hi ha coses potser més importants que tractar però que la seguretat vial també es una d’elles.

 

No s’aprova per 1 vot a favor(PSC)  i 11 vots en contra (JXM, Campos, ERC, FP)

 

·      Moció PSC que demana el desdoblament de la C44

Pels mateixos motius de la moció anterior no s’aprova per 1 vot a favor (PSC), 1 abstenció (ERC)   i 10 vots en contra (JXM, Campos, ERC, FP)

 

·      Moció PSC que demana l’adhesió al Pacte de Teguise encontra del maltractament animal.

S’aprova per unanimitat.

 

14.             Donar compte dels Decrets dictats d’ençà la darrera sessió

 

15.             Punt d’urgència.

 

El regidor Andreu Cano, informa que deixa el grup d’ERC per diferències de criteri i passa a ser regidor no adscrit.

Tant mateix, el regidor Santiago Campos també informa que deixa de ser regidor de Tots i Totes per Móra i passa a ser regidor no adscrit.

 

Es procedeix a fer les modificacions pertinents a les comissions.

 

16.             Informacions de presidència.

S’informa al Plenari que s’ha tancat la piscina coberta i que no s’enviaran als usuaris els rebuts d’aquest mes.

També, que s’han detectat 5 positius de Covid-19 entre els treballadors de l’ajuntament.

 

El regidor Santiago Campos presenta un escrit, que volia ser una moció per urgència però no que no s’ha presentat  en el format que correspon, encontra de les últimes detencions i escorcolls a membres del Tsunami Democràtic i de la persecució “de tot el que sigui català”.

 Cal dir, que no es lliura cap còpia  als   regidors i que  no la podem llegir.

Tot i així tant JXM, ERC i FP es manifesten d’acord amb l’escrit. La regidora del PSC no es manifesta per no disposar de l’escrit. 

17.             Precs i preguntes.

El regidor de FP pregunta per les voreres del C. Santa Madrona que no estan acabades. S’informa que aviat es finalitzaran les obres.

La regidora del PSC pregunta per la finalització del conveni amb la protectora CanFlix-AMPARE i quina previsió es te per fer la recollida dels animals al municipi.

S’informa que amb el Consell Comarcal s’està mirant de fer una proposta d’una protectora comarcal, però que degut al seu alt cost es complicat i per això s’ha demanat a la Diputació que s’estudiï el cas.

El regidor Andreu Cano exposa que al parc dels Arbres hi ha joves que son conflictius i que si es pot actuar amb més control policial per evitar els incivismes.

S’informa que ja s’actua i es te coneixença de les persones incíviques, tot i que no sempre es resolen i que caldrà actuar amb més contundència.

Per acabar, el regidor d’hisenda demana als grups de fer les seves propostes pel pressupost 2021 abans del 25 de novembre.

 

diumenge, 2 d’agost del 2020

ENTRADES DELGRUP MUNICIPAL AL REGISTRE DE L'AJUNTAMENT JULIOL 2020
VORAL ILLA DE SAURÍ


ZONA JOCS INFANTILS AUBADERA


ASSEMBLEA GENERAL: EXECUTIVA RENOVADA


Un any i escaig després de les passades eleccions municipals, el 27 de juliol el gruix de la militància del PSC de Móra d’Ebre va ser convocada a l’assemblea general extraordinària amb els propòsits de fer balanç de les accions dutes a terme per l’agrupació municipal i de donar confiança als nous càrrecs orgànics interns per als propers tres anys.

L’Assemblea de l’agrupació, per unanimitat de tota la militància, va votar favorablement a la renovació de l’executiva, mantenint-se com a Primera secretària la regidora Dolors Gurrera; com a secretària d’Organització, la regidora Montserrat Latorre, com a secretari de Comunicació i xarxes socials, l’Oliver Mellado; i com a vocals, en Josep Solé Arnal, en Ramon Gurrera, en Joan Garcia i en Joan Anton Martínez.

Durant l’assemblea, la Primera secretària Dolors Gurrera obrí el primer punt de l’ordre del dia amb un informe polític sobre l’actualitat nacional i comunitària. En aquest sentit, es féu un recordatori a totes les víctimes i famílies afectades per la pandèmia del COVID-19. Seguidament, la Portaveu municipal Montserrat Latorre explicà l’informe de gestió i féu un anàlisi acurat dels objectius i de l’estratègia a realitzar per la renovada executiva local. Així mateix, s’anuncià a tota la militància el nomenament de Montserrat Latorre com a Presidenta del Consell de la Federació del PSC Ebre, ampliant l’apoderament feminista i socialista en clau morenca a la regió de l’Ebre.

 També varen ser escollides les vacants de representació al Consell de Federació del PSC Ebre, essent elegides la Dolors Gurrera i l’Oliver Mellado.

 Finalment, l’executiva entrant del PSC de Móra d’Ebre vol transmetre a totes les veïnes i veïns el màxim rigor i seguiment amb els consells i normes que es promouen des de totes les institucions polítiques, socials i sanitàries del país.

 

Móra d’Ebre, 27 de juliol de 2020

 

 


diumenge, 26 de juliol del 2020

PLE 10 DE JULIOL 2020

Després de més de quatre mesos sense celebrar cap Ple (l’últim va ser el 27 de febrer) el passat 10 de juliol es va celebrar Ple Extraordinari, on es van tractar el següents punts: 

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

                Aprovada per unanimitat 

2.- Actualització pla d’ajust a 18/12/2019

En aquest punt es va tractar l’actualització del Pla d’Ajust vigent al Pla de Sanejament elaborat fins el 2022.

Es va aprovar amb 8 vots a favor (JxC, TTxM) 4 abstencions (PSC i ERC) i 1 vot en contra (FP) 

3.- Donar compte de l’informe morositat 1r T 2020.

El pagament mig als proveïdors està en 99,14 dies, quan ha de ser de 30 dies. 

4.- Donar compte de l’informe d’execució del pressupost 1r T 202

5.- Donar compte de l’informe de seguiment del pla d’ajust 1r T 2020

6.- Ratificació percentatges dubtós cobrament exercici 2019.

Aprovat amb 8 vots a favor  (JxC, TTxM) i  5 abstencions (PSC, ERC i FP)

7.- Donar compte liquidació exercici de 2019

S’informa de la liquidació del pressupost del 2019., amb un deute viu al 30 de desembre 2019 del 79,11% i un PMP (període mig de pagament) de 88,74 dies. 

La nostra portaveu va comentar l’informe de la intervenció que reiteradament expressa la manca de personal i de mitjans, i  l’augment progressiu del cap. 1 de despeses.

Ens van respondre que dotar de més personal a la Secretaria augmentaria encara més el cap. 1, al que va contestar que algunes despeses, que no son de personal, es podrien incloure al cap.2. Conclusió: s’estudiarà. 

8.- Donar compte de les objeccions exercici de 2019.

Son els informes d’intervenció que puntualment es presenten amb alguna objecció: regla de la despesa, compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostaria, límit del deute.., amb les factures que han tingut alguna objecció per a la seva tramitació.  Al tancament del pressupost del 2019 aquestes factures ja han sigut aprovades.

9.- Donar compte de l’informe de control de despeses pendents d’aplicar al pressupost aplicació pressupostària 413

S’informa del PACF, Pla Anual de Control Financer,amb la novetat del compte 413 que recull les despeses realitzades, o bens i serveis rebuts, que no estan reflectits al pressupost per insuficiència de crèdit. Aquest compte 413,  l’1 de gener 2019 presentava un saldo de 30.686,97€ i de 272.336,66€ al 31 de desembre de 2019. A hores d’ara pràcticament està tot liquidat.

10.- Informar resum control intern 2019

11.- Aprovació de l’inventari general de bens 2019

Vam demanar que s’adjuntés al proper inventari un  informe amb les altes i baixes de l’any.

Ens van respondre que ho intentaran fer.

Es va aprovar per 9 vots a favor ((JxC, TTxM i FP) i 4 abstencions (PSC i ERC) 

12.- Aprovació de l’expedient de modificació de crèdit

13.- Aprovació modificació de la RLT .

Creació d’una plaça de personal fix, degut a una sentència guanyada per un treballador municipal.

Vam fer present que a la informació estava inclòs la possibilitat de cobrir aquesta plaça per altre personal. Es tractava d’un error que ja s’havia eliminat, però no comunicat.

Aprovada per unanimitat.

14.- Convalidació de les actuacions realitzades per la JGL en relació a l’expedient d’imposició d’una penalitat per l’ incompliment prestació P4.

Es tracta de la penalització aprovada per JGL a la UTE Endesa Ingenieria SL-Enel Solé,  del 17 de febrer de 2020 per incompliments en el contracte de  l’enllumenat públic exterior, i que havia  de ser aprovada pel PLE. També, es declara l’arxiu  de les actuacions de l’expedient 51/19.

Aprovat amb 8 vots a favor  (JxC, TTxM) i  5 abstencions (PSC, ERC i FP) 

15.- Desafectació solar zona verda P18A de les NNSSP

Aprovat amb 8 vots a favor (JxC, TTxM) i 5 abstencions (PSC, ERC i FP)

16.- Aprovació inicial MPNNSSP PERI1 (Barca)

Es modifica el PERI 1, el projecte pel grup d’edificis situats entre el C. Barca i la Plaça de Baix, per poder incloure una passera amb escales per baixar a un petit embarcador, a petició d’un particular, i de la limitació d’ús de l’edifici que dona a la Plaça de Baix com a hotel.

Es va aprovar amb 8 vots a favor (JxC, TTxM) 3  abstencions (PSC i FP )i 2 vots encontra (ERC)

17.- Ratificació del Decret d’alcaldia d’aprovació Padró habitants a 1 de gener 2020

Aprovat per unanimitat. 

18.- Aprovació de la bonificació ICIO Residència Natzaret

La regidora Montse Latorre (PSC) va ser abstenció reglamentària  de la votació per ser part activa d’aquesta sol·licitud.

Aprovat per unanimitat. 

19.- Aprovació de les Festes Locals exercici 2021. Dilluns 18 de gener i 27 d’agost.

Aprovat per unanimitat. 

20.- Aprovació del conveni FORM

            Aprovada per 8 vots a favor  (JxC, TTxM) i 5 abstencions (PSC, ERC i FP)

21.- Mocions

Moció d’ERC referent els pagaments dels ERTOS.

Ens vam abstenir perquè els pagaments s’estan realitzant, així com l’avançament per part de les entitats bancàries. Falten per pagar aquelles sol·licituds que tenen alguna incorrecció per part de les empreses sol·licitants, un 2%.

Es va aprovar per 11 vots a favor i 2 abstencions. 

La moció d’ERC que demana la catalogació dels fumerals, es va ajornar al proper Ple  en espera de recollir més  consens, sobretot  amb els propietaris. Ho vam considerar correcte ja que aquesta catalogació obliga als propietaris a unes condicions que al nostre parer ha de comptar amb la seva aprovació. 

Moció del PSC per incloure el Tarragonès i les Terres de l’Ebre a la Xarxa Certificada de Zones Verdes de la Unió Europea, per un turisme segur, sostenible i de qualitat.

 Va ser aprovada per unanimitat.

22.- Donar compte dels Decrets dictats d’ençà la darrera sessió.

No va haver cap intervenció.

23.- Informacions presidència

No en va haver 

24.- Precs i preguntes

No en va haver