dilluns, 9 de novembre del 2020

PLE 29 octubre 2020

 

Abans de començar s’excusa la absència de la regidora del PSC Montse Latorre per malaltia i es demana incorporar un punt d’urgència  referent  la renuncia d’un regidor, que s’aprova per unanimitat.

 

1.                  Aprovació de l’acta de la sessió anterior. S’aprova  per unanimitat.

2.                  Donar compte de l’informe morositat 2T 2020

 

El pagament mig global als proveïdors està en 121,75 dies, quan ha de ser de 30 dies (al 2n trimestre era de 99,14 dies)

 

3.                  Donar compte de l’informe d’execució del pressupost 2T 2020

4.                  Donar compte de l’informe de seguiment del pla d’ajust 2T 2020

5.                  Donar compte del seguiment del Pla de Sanejament

6.                  Aprovació de les bases que ha de regir l’atorgament de subvencions COVID-19

 

 Són les bases per poder sol·licitar la devolució de la taxa d’escombreries per aquells establiments que van tancar durant el confinament.

S’aprova per unanimitat.

 

7.                  Aprovació inicial de les ordenances fiscals i reguladores exercici de 2021

 

Són modificacions tècniques, que no afecten les quanties, de diferents ordenances fiscals. 

S’aproven per 8 vots a favor (JXM, Campos) i 4 abstencions (PSC, ERC i FP)

 

8.                  Aprovació de l’expedient de modificació de crèdit, exp. 6/2020

 

La modificació de crèdit es deguda entre altres coses a la compra d’un camió ploma (22.000€ ) i la subvenció per la bonificació de les terrasses dels bars i restaurants (19.379€)

 S’aprova per 10 vots a favor (JXM, Campos, ERC) i dos abstencions (PSC i FP)

 

9.                  Aprovació provisional NNSS per la regulació dels usos de benzinera i serveis auxiliars.

 

S’aprova per 11 vots a favor(JXM, Campos, ERC, FP) i 1 abstenció (PSC)

 

10.             Declaració BCIL ermita de Sant Jeroni

 

S’inicia l’expedient que demana declarar com a Be Cultural d’Interès Local l’ermita de Sant Jeroni i la seva inclusió en el Catàlec del Patrimoni Cultural Català.

S’aprova per unanimitat.

 

11.             Creació Comissió Seguiment Seguretat Ciutadana. S’aprova per unanimitat.

 

12.             Ratificació del Decret d’Alcaldia de modificació de denominació aplicació pressupostària, exp. 5/2020 de modificació de crèdit.

 

Modificació deguda a la necessitat de substituir els dos escalfadors  de la piscina coberta.

S’aprova per 11 vots a favor (JXM, Campos, ERC, FP) i 1 abstenció (PSC)

 

13.             Mocions:

 

·      Moció JXM en rebuig  a la sentencia del Tribuna Suprem que inhabilita al President de la Generalitat per un delicte de desobediència.

S’aprova per 11 vots a favor (JXM, Campos, ERC, FP) i 1 abstenció (PSC)

 

·      Moció PSC que demana el desdoblament de la C12

 

En presentar la moció, l’alcalde demana retirar-la i fer una conjunta afegint la C44 i la N420, de Morella a Tarragona. Creuen que el PSC polititza les mocions ja que sols fa referència a les carretes comarcals que depenen de la Generalitat. I que si no la retiren,  tot i estar d’acord amb el contingut, votaran  en contra.

 

També el regidor de FP reitera la seva oposició ja que creu que hi ha més coses importants que desdoblar carreteres i que si passen camions cap els abocadors es per culpa de governs socialistes del territori. També, va insistir en que el “govern corrupte d’Espanya” hauria d’arreglar les carreteres que li corresponen.

 

La regidora socialista li recorda que va ser gràcies a una moció de censura dels socialistes que van fer fora al govern corrupte d’Espanya. I que si es presenta una moció per arreglar altres carretes estan disposats a demanar-ho al govern al que li corresponguin  les competències. I que està d’acord que ara hi ha coses potser més importants que tractar però que la seguretat vial també es una d’elles.

 

No s’aprova per 1 vot a favor(PSC)  i 11 vots en contra (JXM, Campos, ERC, FP)

 

·      Moció PSC que demana el desdoblament de la C44

Pels mateixos motius de la moció anterior no s’aprova per 1 vot a favor (PSC), 1 abstenció (ERC)   i 10 vots en contra (JXM, Campos, ERC, FP)

 

·      Moció PSC que demana l’adhesió al Pacte de Teguise encontra del maltractament animal.

S’aprova per unanimitat.

 

14.             Donar compte dels Decrets dictats d’ençà la darrera sessió

 

15.             Punt d’urgència.

 

El regidor Andreu Cano, informa que deixa el grup d’ERC per diferències de criteri i passa a ser regidor no adscrit.

Tant mateix, el regidor Santiago Campos també informa que deixa de ser regidor de Tots i Totes per Móra i passa a ser regidor no adscrit.

 

Es procedeix a fer les modificacions pertinents a les comissions.

 

16.             Informacions de presidència.

S’informa al Plenari que s’ha tancat la piscina coberta i que no s’enviaran als usuaris els rebuts d’aquest mes.

També, que s’han detectat 5 positius de Covid-19 entre els treballadors de l’ajuntament.

 

El regidor Santiago Campos presenta un escrit, que volia ser una moció per urgència però no que no s’ha presentat  en el format que correspon, encontra de les últimes detencions i escorcolls a membres del Tsunami Democràtic i de la persecució “de tot el que sigui català”.

 Cal dir, que no es lliura cap còpia  als   regidors i que  no la podem llegir.

Tot i així tant JXM, ERC i FP es manifesten d’acord amb l’escrit. La regidora del PSC no es manifesta per no disposar de l’escrit. 

17.             Precs i preguntes.

El regidor de FP pregunta per les voreres del C. Santa Madrona que no estan acabades. S’informa que aviat es finalitzaran les obres.

La regidora del PSC pregunta per la finalització del conveni amb la protectora CanFlix-AMPARE i quina previsió es te per fer la recollida dels animals al municipi.

S’informa que amb el Consell Comarcal s’està mirant de fer una proposta d’una protectora comarcal, però que degut al seu alt cost es complicat i per això s’ha demanat a la Diputació que s’estudiï el cas.

El regidor Andreu Cano exposa que al parc dels Arbres hi ha joves que son conflictius i que si es pot actuar amb més control policial per evitar els incivismes.

S’informa que ja s’actua i es te coneixença de les persones incíviques, tot i que no sempre es resolen i que caldrà actuar amb més contundència.

Per acabar, el regidor d’hisenda demana als grups de fer les seves propostes pel pressupost 2021 abans del 25 de novembre.

 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Els comentaris que no respectin les normes d'educació necessàries seran esborrats per l'administrador.